SARABURI HOSPITAL

โรงพยาบาลชั้นนำด้านบริการสุขภาพและศูนย์โรคเฉพาะทางในระดับประเทศ

ประกาศรับสมัครงาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (28 ส.ค.62)

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 ของพนักงานราชการประเทภทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (16ส.ค.62)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ห้องสวนหัวใจ รายการเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกัน แบบปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ สามารถเข้าเครื่องตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562

ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ห้องสวนหัวใจ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ชนิดฝังในร่างกาย ไม่สามารถ เข้าเครื่องตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง