ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวิดีทัศน์