ทำเนียบผู้บริหาร

นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช  พ.ศ. ๒๕๙๔ – ๒๕๑๖

นายแพทย์ณรงค์ สดุดี พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๑๙

นายแพทย์แถม ทัพพยุทธพิจารณ์ พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๓๑

นายแพทย์ประสิทธิ์ สัทธาพงศ์ พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๗

นายแพทย์มงคล เชฏฐากุล พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๐

นายแพทย์เทียม อังสาชน พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

นายแพทย์ชุติเดช ตาบ – องค์รักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

a2057

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐

นายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ปัจจุบัน

A1009