Title
The Growth Of Your Taser Baren 2017-10-17 07:00:00
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 รายการ 2017-10-12 16:29:49
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Clinicalkey For Nursing และเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 2017-10-12 14:11:03
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ 2017-10-11 14:41:02
ประกวดราคาซื้อครุภัณธ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กทารกแรกเกิด ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 2017-10-11 10:04:17
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 2017-10-10 14:23:42
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 2017-10-10 14:17:10
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสระบุรี ตำแหน่ง 1.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (9ก.ย.60) 2017-10-09 10:55:40
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดอุปกรณ์จัดเก็บเกล็ดโลหิตจากผู้บริจาครายเดียว 2017-10-06 15:40:59
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดพัสดุด้านเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2561 2017-10-06 15:39:53
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2017-10-06 15:32:17
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หมวดพัสดุด้านยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2017-10-06 15:03:09
งานเกษียณอายุราชการ รพ.สระบุรี ปี 2560 2017-10-03 15:06:05
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฎิบัติการ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ (22ก.ย.60) 2017-09-22 15:01:53
งานเกษียณอายุราชการ กลุ่มภารกิจอำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี 2017-09-22 13:33:05
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (12ก.ย.60) 2017-09-12 17:33:18
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (12ก.ย.60) 2017-09-12 17:30:14
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักกายภาพอุปกรณ์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (4ก.ย.60) 2017-09-04 18:49:04
โรงพยาบาลสระบุรี ขอขอบคุณ คุณบุณจัน แดงโสภา และครอบครัว 2017-09-01 10:54:52
โรงพยาบาลสระบุรี ขอขอบคุณ พญ.สิริประภา พจนะแก้ว คุณศิวนาถ-คุณสุธี ช่วยรอด 2017-09-01 10:53:15
โรงพยาบาลสระบุรี ขอขอบคุณ พญ.สิริประภา พจนะแก้ว คุณศิวนาถ-คุณสุธี ช่วยรอด 2017-09-01 10:36:16
โรงพยาบาลสระบุรี ขอขอบคุณ คุณสุรชัย สรสิทธิ์ และว่าที่รต.หญิงแน่งน้อย สุขเกษม 2017-09-01 10:34:42
โรงพยาบาลสระบุรี ขอขอบคุณ คุณคนึง มีศรีสรรค์ และครอบครัว 2017-09-01 10:32:53
โรงพยาบาลสระบุรี ขอขอบคุณ คุณรัฐพล จึงจิรานนท์ 2017-09-01 10:30:18
คณะผู้เกษียณอายุราชการ รพ.สระบุรี ทัศนศึกษาจังหวัดน่าน 2017-08-28 15:36:25
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (24ส.ค.60) 2017-08-24 10:11:44
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร และวิศวกรโยธา (21ส.ค.60) 2017-08-21 13:32:30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา สารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก ขนาด 5 ลบ.ซม. และขนาด 10 ลบ.ซม. 2017-08-15 13:33:28
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.สระบุรี (15ส.ค.60) 2017-08-15 11:45:05
ประการสอบราคา ฐานข้อมูลทางการแพทย์ Clinical Key ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 2560 – 24 ส.ค. 2560 2017-08-11 17:07:36
โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ หจก.สระบุรีวณิชชากร 2017-08-11 15:01:28
ทำดีเพื่อแม่ “ทุกชีวิตปลอดภัย ถ้ามีวินัยจราจร” 2017-08-11 13:06:20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพอัตโนมัติ 2017-08-11 10:04:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือดโลหิตเข้มข้น ชนิด Double Dose 2017-08-11 10:00:54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เตียงผู้ป่วยวิกฤตปรับระดับด้วยไฟฟ้า 2017-08-11 09:49:41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง 2017-08-11 09:47:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัส (Non-contact Pneumoatic tonometer) 2017-08-10 14:22:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดตรวจ CEP (C – reactive Protein) 2017-08-10 14:08:27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการแ่นตรวจค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบิน 2017-08-10 14:04:29
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (10ส.ค.60) 2017-08-10 09:55:15
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนิติกร และวิศวกรโยธา(4ส.ค.60) 2017-08-04 09:10:12
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดให้แรงดันบวก 2 ระดับ(BIPAP) วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 2017-08-03 16:13:07
โรงพยาบาลสระบุรีรณรงค์ร่วมใจ แก้ไขจุดเสี่ยง 2017-08-01 10:23:40
โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมสัปดาห์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2017-07-24 11:43:17
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสถานะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนิติกร และวิศวกรโยธา (19ก.ค.60) 2017-07-19 15:33:06
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA ชนิดแขวนเพดาน พร้อมแผ่นภาพดิจิตอล จำนวน 1 แผ่นตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 2017-07-18 16:41:44
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสระบุรี (18 ก.ค.60) 2017-07-18 10:04:44
ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งานในราชการโดยวิธีขายทอดตลาด 2017-07-14 15:08:47
โรงพยาบาลสระบุรีร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรี ๙๐ ต้น 2017-07-13 13:33:03
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือดโลหิตเข้มข้น ชนิด Double Dose จำนวน 120 ชุด ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 2017-07-12 14:13:06
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการแผ่นตรวจค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบินผู้บริจาคโลหิต จำนวน 36,000 แผ่น ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 2017-07-12 14:06:17
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดตรวจ CEP ( C – reactive Protein ) จำนวน 3,900 Test ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 2017-07-12 13:28:54
โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา จ.สระบุรี 2017-07-12 10:46:43
โรงพยาบาลสระบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญมายุ 60 พรรษา (4 กรกฎาคม 60) 2017-07-04 14:39:44
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร และวิศวกรโยธา (3ก.ค.60) 2017-07-03 16:08:44
โรงพยาบาลสระบุรีฉลองความสำเร็จผ่าน Re-accredit ครั้งที่ 4 2017-07-03 14:52:06
ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยวิกฤตปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 วันที่30 มิถุนายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 2017-06-30 14:46:16
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (29มิ.ย.60) 2017-06-29 19:09:08
โรงพยาบาลสระบุรีรับคณะศึกษาดูงานจากกรมแพทย์ทหารเรือ 2017-06-29 09:00:34
โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมสัปดาหเภสัชกรรม ประจําปี ๒๕๖๐ 2017-06-28 10:04:18
โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมวันผูบริจาคโลหิตโลก ประจําป๒๕๖๐ 2017-06-28 10:00:06
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (22มิ.ย.60) 2017-06-22 15:24:34
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดชนิดควบคุมความเย็นขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า 12 ยูนิต (Centrifuge Retrigerated) จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 2017-06-20 13:47:06
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (20มิ.ย.60) 2017-06-20 09:38:48
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA ชนิดแขวนเพดาน พร้อมแผ่นรับภาพดิจิตอล จำนวน 1แผ่น (Digital Radiography) วันที่ 16 มิถุนายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 23 มิถุนายน 2560 2017-06-16 14:21:08
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาทดสอบสำหรับตรวจนับเม็ดเลือดเกล็ดเลือดแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว นับ NRBC นับเรติคูโลไซต์ และสารน้ำในร่างกาย 2017-06-16 14:04:27
นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี มอบกระเชาเยี่ยมผูปวยที่โรงพยาบาลสระบุรี 2017-06-16 13:34:52
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติงานและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 2017-06-14 17:09:24
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (12มิ.ย.60) 2017-06-12 13:07:36
นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรพุแค มอบกระเชาเยี่ยมผูปวยที่โรงพยาบาลสระบุรี 2017-06-09 08:47:12
จังหวัดสระบุรีรับการตรวจนิเทศงาน รอบที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐ 2017-06-09 08:43:35
ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องหลอดลมชนิดไฟเบอร์ออฟติก (Fiberoptic Larlyngoscopex)ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding)ครั้งที่ 3 2017-06-01 12:02:03
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสระบุรี (30พ.ค.60) 2017-05-30 10:47:38
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (30พ.ค.60) 2017-05-30 10:46:20
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (26พ.ค.60) 2017-05-26 16:05:15
โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ นายบัญชา สันทนานนท์ สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จ.สระบุรี 2017-05-26 14:00:42
โรงพยาบาลสระบุรี ขอขอบคุณ นางแตงออน แซโคว และครอบครัว 2017-05-26 13:55:27
รายชื่อผู้ได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แลกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (23พ.ค.60) 2017-05-23 14:28:17
ใหความรูเรื่องการบริจาคอวัยวะ แกนักศึกษาพยาบาลจบใหม 2017-05-19 10:07:15
โรงพยาบาลสระบุรี รับบริจาคหุนสําหรับฝกการชวยชีวิต 2017-05-19 10:04:00
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร (19พ.ค.60) 2017-05-19 10:02:40
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสระบุรี (19พ.ค.60) 2017-05-19 09:36:32
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (17พ.ค.60) 2017-05-17 16:48:55
วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม 2560 2017-05-16 10:13:49
โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 2017-05-16 10:07:33
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกด้วยความถี่สูงด้วยไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคา E-bidding ครั้งที่ 2 2017-05-08 09:05:37
รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (4พ.ค.60) 2017-05-04 09:00:31
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (3พ.ค.60) 2017-05-03 13:10:12
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์ รายการชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดใช้สารยึดกระดูกที่ก้าน (Hybird) ด้วยวิธี(e-bidding) 2017-05-02 14:18:25
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 2017-05-01 16:04:59
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการแถบวัดปริมาณ Lactate จำนวน 6000 แถบ ด้วยวิธี e-bidding 2017-04-28 14:48:17
ประกวดราาคซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทยื รายการชุดน้ำยาสำหรับตรวจภูมิคุ้มกัน 3 สี จำนวน 7,500 เทส ด้วยวิธีe-bidding 2017-04-28 14:39:25
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการถุงเก็บเลือดแบบ 4 ถุง ด้วยวิธี e-bidding 2017-04-28 14:36:00
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการแถบบตรวจสารเคมีในปัสสาวะ จำนวน 72,000 แถบ ด้วยวิธี e-bidding 2017-04-28 14:33:26
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกบินเอวันซี ด้วยวิธี e-bidding 2017-04-28 14:30:12
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร Volume control (IPD)ด้วยวิธีประกวดราคา E-bidding 2017-04-28 09:45:42
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร(Volume control(IPD)ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) 2017-04-28 09:10:09
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (28เม.ย.60) 2017-04-28 08:51:14
โรงพยาบาลสระบุรีรวมพระราชพิธีสงกรานตพุทธศักราช ๒๕๖๐ 2017-04-27 15:26:13
โรงพยาบาลสระบุรีรวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2017-04-27 15:23:26
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเอตร์ 4 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธี E-bidding 2017-04-27 14:26:32
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดตรวจ Anti-HIV ครั้งที่ 2 2017-04-26 14:51:54
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 4 รายการโดยวิธี (e-bidding) 2017-04-26 14:23:03
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกผิวก้านไทเทเนียม ด้วยวิธี (e-bidding) 2017-04-26 14:21:27
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ (26เม.ย.60) 2017-04-26 11:04:16
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดสารยึดกระดูกที่ก้านโคบอลต์โครเมี่ยม(Hybird) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธี (e-bidding) 2017-04-25 11:15:53
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดข้อสะโพกเะทียมแบบมีเบ้าชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกผิวก้านไฮดรอกซิลอะพาไทต์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี (e-bidding) 2017-04-25 11:12:19
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รรายการชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดใช้สารยึดกระดูกที่ก้านสแตนเลส ด้วยวิธี (e-bidding) 2017-04-25 10:54:14
โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ หจก.สระบุรีวณิชชากร และบริษัท ไมลสโตนคอนสตรัคชั่น 2017-04-24 15:06:03
โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ สโมสรโรตารีบางรัก และ มูลนิธิเซ็นตโยเซฟ 2017-04-24 14:58:21
ประกวดราคาตู้ปลอดเชื้อขนาด 6 ฟุต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ครั้งที่ 3 2017-04-18 13:51:06
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อในช่องปาก (Diode Laser)ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 2017-04-18 13:48:52
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดีทัศน์แบบดิจิตอลพร้อม Brade No.4 ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 2017-04-18 13:46:06
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขการ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ (11 เม.ย. 60) 2017-04-11 16:56:11
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป (5เม.ย.60) 2017-04-05 16:18:17
โรงพยาบาลสระบุรีจัดการซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉินหมู่ 2017-04-05 15:16:34
โรงพยาบาลสระบุรีจัดประชุมซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉินหมู่ 2017-04-05 15:12:24
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (auditory brainstem response)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2017-04-03 12:00:50
การประชุมขับเคลื่อนการลดอัตราตาย จากอุบัติเหตุทางถนนเขต 4 2017-04-03 10:42:30
โรงพยาบาลสระบุรี รับบริจาคเตียงตรวจการเป็นลม 2017-04-03 10:40:43
ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สมพงษ์ ชลคีรี รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ 2017-04-03 10:26:50
ขายทอดตลาดซากพัสดุและครุภัณฑ์ประเภทต่างๆที่ชำรุดและเสื่อสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 2017-03-14 11:07:04
ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัด (SUGRICAL GLOVE) เบอร์ 6 6.5 7 7.5และ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2017-03-13 15:58:34
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2017-03-13 15:55:41
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคา10032560.1 2017-03-13 15:43:40
ประกวดราคาเครืองเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ 10 มี.ค.60 2017-03-10 09:36:36
ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื้อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ (3มี.ค.60) 2017-03-08 10:46:45
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า ชนิดเคลื่อนไหวได้ (31 ม.ค. 60) 2017-01-31 17:43:44
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า ชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้ (31 ม.ค. 60) 2017-01-31 17:18:45
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉบับที่ 2 (31ม.ค.60) 2017-01-30 13:37:36
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉบับที่ 1 (31ม.ค.60) 2017-01-30 13:36:08
ประกวดราคาเช่าระบบจัดการและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์(Picture Archiving and Communication System :PACS) 27 มค.60 2017-01-27 15:26:31
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสระบุรี (27ม.ค.60) 2017-01-27 13:47:19
โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมบรรยายและปฏิบัติธรรม นางรังสิมา จันทรทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยายและปฏิบัติธรรม “ธรรมตามรอยพระราชา” 2017-01-27 11:15:45
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 4 และคณะ ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติที่โรงพยาบาลสระบุรี 2017-01-27 11:00:48
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Cassette บรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (25 มค. 60) 2017-01-26 13:02:42
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการอุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับ Ventilator เครื่องช่วยหายใจ HME Filter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20มค.60) 2017-01-26 11:41:18
โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมแปรอักษรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2017-01-23 15:20:36
โรงพยาบาลสระบุรี รับบริจาคชุดเอี๊ยมกันน้ำ 2017-01-23 14:56:39
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (23 ม.ค. 2560) 2017-01-23 11:44:34
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เรื่องที่ 2 (16ม.ค.60) 2017-01-16 11:06:27
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เรื่องที่ 1 (16ม.ค.60) 2017-01-16 11:03:59
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 KW (12 ต.ค.59) 2017-01-12 10:58:31
เผยแพร่ แผนการจัดซื้องบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 2017-01-11 14:20:21
โรงพยาบาลสระบุรี ส่งทีม Minimert เดินทางไปปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรมมราช 2017-01-09 10:55:27
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี ให้พรเจ้าหน้าที่ในโอกาสปีใหม่ 2560 2017-01-05 15:28:47
กระทรวงสาธารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดีรับปีใหม่ 2560 2017-01-05 15:08:12
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสระบุรี (5ม.ค.60) 2017-01-05 10:15:49
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉบับที่ 2 (30ธ.ค.59) 2016-12-30 16:11:00
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(30ธ.ค.59) 2016-12-30 15:59:41
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉบับที่ 1 (30ธ.ค.59) 2016-12-30 15:37:56
โรงพยาบาลสระบุรีรับมอบเงินบริจาค 2016-12-26 14:23:23
โรงพยาบาลสระบุรีจัดอบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจต่อพรบ. 2016-12-26 10:24:44
โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรม 5 ส. พอเพียงและเพียงพอ 2016-12-26 09:14:57
โรงพยาบาลสระบุรีรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 2016-12-22 15:06:20
ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างโรงเรือนพักขยะ จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลสระบุรี (19 ธ.ค.59) 2016-12-22 13:19:33
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสระบุรี (22ธ.ค.59) 2016-12-22 10:49:03
โรงพยาบาลสระบุรีซ้อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2016-12-19 14:50:28
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล (16ธ.ค.59) 2016-12-16 10:32:47
โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “ตามล่าหาความสุข” 2016-12-16 09:42:21
ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ (6 ธ.ค.59) 2016-12-08 11:43:00
โรงพยาบาลสระบุรีจัดพิธีถวายสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2016-12-02 09:22:57
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมที่โรงพยาบาลสระบุรี 2016-12-02 09:08:27
โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ 2016-12-02 08:57:54
รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (29พ.ย.59) 2016-11-29 16:16:19
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยา จำนวน 2 เครื่อง (28 พย.59) 2016-11-29 10:57:32
“รวมพลังสระบุรี บทเพลงนี้เพื่อพ่อ” 2016-11-29 09:08:40
เขตสุขภาพที่ 4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและแผนปฏิบัติการ ปี 2560 2016-11-28 09:06:23
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2016-11-23 09:08:17
โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมบริจาคทาน กิจกรรมถวายสักการะ ถวายความอาลัย และร่วมร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2016-11-18 13:49:36
โรงพยาบาลสระบุรีจัดพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2016-11-15 14:06:43
โรงพยาบาลสระบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร 2016-11-15 13:50:46
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (14ต.ค.59) 2016-11-14 18:56:10
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (10ต.ค.59) 2016-11-14 18:45:33
ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง (8 พย. 59) 2016-11-14 17:40:07
ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ (18 ตค 59) 2016-11-11 15:41:55
เจ้าหน้าที่ที่ต้องการใช้ Intranet จากนอกรพ. สามารถเข้าได้แล้วครับ 2016-09-20 22:51:58

 

 

 

อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 4 โรงพยาบาลสระบุรี เลขที่ 18 ถนนเทศบาล 4  ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3631-6555 ต่อ 3107-9 โทรสาร 0-3622-3747