ประกวดราคา

สอบราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
ร่างเอกสารประกวดราคา

เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก

  ขายทอดตลาด
  แบบฟอร์มต่าง ๆ

  แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธี E-bidding งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการ….เครื่องช่วยหัวใจและปอดเทียมพร้อมเครื่องควบคุมความร้อนเย็นของเลือด โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง ราคา 5,350,000 บาท

  แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธี E-bidding งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการ ยูนิตทำฟัน( Dental Master Unit ) โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง ราคา 428,000 บาท

  แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธี E-bidding งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 คัน ราคา 1,200,000 บาท

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง