ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ (Phantom)