ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ