ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT.Scan)