ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเช่าระบบการจัดการและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์