เป้าประสงค์/เข็มมุ่ง

    กำหนดเป้าหมายโดยใช้ “ยุทธศาสตร์เชิงเป้าหมาย” (Target Based Startegy) TBS ปี2555 – 2559
    1. เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง โรคมะเร็ง อุบัติเหตุฉุกเฉิน ทารกแรกเกิด และโรคหัวใจหลอดเลือด
    2. เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคเฉพาะเพื่อเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขัน เช่น การรักษาด้วยกล้อง หรือ เลเซอร์
    3. การสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อบูรณาการบริการด้านสุขภาพในทุกระดับของสถานบริการ
    4. สร้างความมั่นคงทางการเงินการคลังเพื่อความยั่งยืนโดยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
    5. การมุ่งเน้น R2R สู่กระบวนการวิจัยสุขภาพเชิงวิทยาศาสตร์เต็มรูปแบบ เพื่อความพัฒนาที่ยั่งยืน

เข็มมุ่ง ปี2558
    – เพิ่มค่าเฉลี่ยสัมพัทธ์ ( Case Mix Index, CMI )
    – พัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคตาม Service plan
    – พัฒนาระบบสารสนเทศ เวชทะเบียน (IM)
    – พัฒนาการดูแลคุณภาพการดูแลรักษาคุณภาพผู้ป่วย
    – ภาวะ Sepsis
    – ลดการติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ (VAP)
    – สร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่
    – ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
    – ความปลอดภัยจากการเจ็บป่วย