โรงพยาบาลสระบุรีจัดประชุม ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานฯ