ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ห้องสวนหัวใจ รายการเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกัน แบบปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ สามารถเข้าเครื่องตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562

02864

ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ห้องสวนหัวใจ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ชนิดฝังในร่างกาย ไม่สามารถ เข้าเครื่องตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562

30614

ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ห้องสวนหัวใจ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติพร้อมเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน สามารถเข้าเครื่องตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562

77413