ธรรมนูญ

“ องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี ”

หมวดที่ 1 ชื่อ วัตถุประสงค์ สถานที่ตั้ง

หมวดที่ 2 สมาชิกองค์กรแพทย์

หมวดที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

หมวดที่ 4 คณะกรรมการองค์กรแพทย์

หมวดที่ 5 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการองค์กรแพทย์

หมวดที่ 6 การประชุมองค์กรแพทย์

หมวดที่ 7 การเงิน

หมวดที่ 8 การแก้ไขธรรมนูญ

หมวดที่ 9 บทเฉพาะกาล

ธรรมนูญ

“ องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี ”

หมวดที่ 1

ชื่อ วัตถุประสงค์ สถานที่ตั้ง

•  องค์กรนี้มีชื่อว่า “ องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี ”

•  การจัดตั้งองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

•  ธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

•  ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารโรงพยาบาลสระบุรี ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการแพทย์

•  เป็นตัวแทนของสมาชิก เพื่อผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ

•  ส่งเสริมความสัมพันธ์ และแก้ปัญหาภายในวิชาชีพระหว่างแพทย์ด้วยกัน ระหว่างแพทย์กับผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานอื่น และระหว่างแพทย์กับผู้ใช้บริการ

•. สถานที่ตั้งขององค์กรแพทย์ ตั้งอยู่ที่สำนักงานแพทย์ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุ

หมวดที่ 2

สมาชิกองค์กรแพทย์

•  สมาชิก คือแพทย์ และทันตแพทย์ ทุกคนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสระบุรี

•  สมาชิกภาพสิ้นสุดเมื่อพ้นสภาพการเป็นแพทย์และทันตแพทย์โรงพยาบาลสระบุรี

หมวดที่ 3

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

•  สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการองค์กรแพทย์

•  สมาชิกมีสิทธิที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสาร และเสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กรแพทย์ต่อคณะกรรมการ และต่อที่ประชุมองค์กรแพทย์

•  สมาชิกต้องปฏิบัติตามธรรมนูญ และมติองค์กรแพทย์

•  สมาชิกมีสิทธิทักท้วง มติขององค์กรแพทย์ที่เห็นว่าไม่ชอบธรรม หรือมีปัญหาในการปฏิบัติ ทั้งนี้ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 คน ลงชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวน

หมวดที่ 4

คณะกรรมการองค์กรแพทย์

•  คณะกรรมการองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี มีทั้งหมดไม่เกิน 27 คน ประกอบด้วย

1.1 ประธาน 1 คน

1.2 รองประธาน 1 คน

1.3 เลขานุการ 1 คน

1.4 ผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน

1.5 เหรัญญิก 1 คน

1. 6 กรรมการกลางไม่เกิน 27 คน

•  คณะกรรมการองค์กรแพทย์ มีทั้งหมดไม่เกิน 27 คน มาจาก

•  โดยตำแหน่ง 13 คน

เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน

•  สูติ-นรีเวชกรรม

•  ศัลยกรรม

•  อายุรกรรม

•  กุมารเวชกรรม

•  ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

•  จักษุวิทยา

•  โสต ศอ นาสิก

•  วิสัญญีวิทยา

•  รังสีวิทยา

•  พยาธิวิทยากายวิภาค

•  จิตเวช

•  ทันตกรรม

•  ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

•  โดยการเลือกตั้ง 14 คน

•  ตัวแทนจากกลุ่มงาน/กลุ่มดังต่อไปนี้

•  สูตินรีเวชกรรม

•  ศัลยกรรม

•  อายุรกรรม

•  กุมารเวชกรรม

•  ทันตแพทย์

•  แพทย์ใช้ทุน

•เลือกตั้งทั่วไป ไม่เกิน 8 คน

•  คุณสมบัติของกรรมการองค์กรแพทย์ ต้องเป็นสมาชิกองค์กรแพทย์ และไม่ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

•  คณะกรรมการองค์กรแพทย์มีวาระคราวละ 2 ปี (นับตามปีงบประมาณ) กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

•  กรรมการองค์กรแพทย์พ้นตำแหน่งเมื่อ

•  สิ้นสุดตามวาระ

•  ลาออก

•  ขาดคุณสมบัติตามหมวดที่ 4 ข้อ 3

•  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการองค์กรแพทย์ได้ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

•  เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง ให้ที่ประชุมองค์กรแพทย์เลือกจากสมาชิกเข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง และให้อยู่ในวาระตามวาระที่เหลือของตำแหน่งกรรมการที่ว่างนั้น

•  กรณีการเลือกตั้ง ถ้ามีผู้สมัครเกินจำนวน ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนการเลือกตั้งสูงสุด 8 คนแรก เป็นกรรมการองค์กรแพทย์ ถ้ามีผู้สมัครไม่เกินจำนวน ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการองค์กรแพทย์ต้องมีเสียงรับรองอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจำนวนสมาชิกที่ลงคะแนน

หมวดที่ 5

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการองค์กรแพทย์

•  บริหารองค์กรแพทย์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

•  กำหนดระเบียบวาระต่างๆขององค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม ข้อบังคับแพทยสภา ข้อบังคับทันตแพทยสภา พ.ร.บ.วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข

•  รวบรวมพิจารณาคัดกรอง ปัญหาการปฏิบัติงาน สวัสดิการของ สมาชิกองค์กร แพทย์ เพื่อดำเนินการแก้ไข หรือนำเสนอ ผู้บริหารโรงพยาบาลหรือนำเข้าสู่ที่ประชุมแพทย์ เพื่อขอความคิดเห็น และ / หรือ ขอมติ

•  มี หน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่จำเป็น คือ คณะอนุกรรมการจริยธรรม คณะอนุกรรมการเลือกสรร และคณะทำงานเฉพาะกิจอื่นๆ ตามความเหมาะสม

•  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า 3 คน เพื่อดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ ก่อนสิ้นสุดวาระอย่างน้อย 30 วัน

•  มติของคณะกรรมการองค์กรแพทย์ให้เสนอผู้บริหารดำเนินการ กรณีผู้บริหารไม่เห็นด้วยให้ส่งกลับคณะกรรมการองค์กรแพทย์ทบทวนใหม่ภายใน 15 วัน ถ้าคณะกรรมการองค์กรแพทย์ยืนยันตามมติเดิมให้ส่งให้ผู้บริหารอีกครั้งหนึ่ง ถ้าผู้บริหารยังไม่เห็นด้วย ให้เรียกประชุมสมาชิกองค์กรแพทย์ทั้งหมด เพื่อขอมติความเห็นชอบมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกองค์กรแพทย์

•  กรณีมติของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมีผลบังคับต่อ สมาชิกองค์กร แพทย์ ให้คณะกรรมการองค์กรแพทย์ พิจารณามติดังกล่าว ก่อนมีผลบังคับใช้

•  ประธานคณะกรรมการองค์กรแพทย์หรือตัวแทน ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสระบุรีทุกครั้ง

หมวดที่ 6

การประชุมองค์กรแพทย์

•  ให้มีการประชุมคณะกรรมการองค์กรแพทย์อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยองค์ประชุมต้องมีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการองค์กรแพทย์ทั้งหมด

•  ในกรณีที่จะมีการออกเสียงลงมติ มติของที่ประชุมต้องมีเสียงรับรองมากกว่า 2 ใน 3 ของคณะ

กรรมการองค์กรแพทย์ที่เข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

•  มีการประชุมสมาชิกองค์กรแพทย์ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยองค์ประชุมต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 40 คน

•  ในกรณีที่จะมีการออกเสียงลงมติ มติของที่ประชุมต้องมีเสียงรับรองมากกว่า 2 ใน 3 ของ สมาชิกองค์กรแพทย์ในที่ประชุม

หมวดที่ 7

การเงิน

•  เงินทุนและทรัพย์สินขององค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี ได้จาก

•  ค่าบำรุงสมาชิกประจำปี

•  ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้

•  ทรัพย์สินที่ โรงพยาบาลสระบุรีจัดหาให้

•  เหรัญญิก เป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาเงิน และเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของที่ประชุมกรรมการองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี

•  เหรัญญิก เสนอบัญชีงบดุล ต่อที่ประชุมองค์กรแพทย์ทุก 6 เดือน

หมวดที่ 8

การแก้ไขธรรมนูญ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมธรรมนูญจะทำได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี โดยมติ 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด และให้ใช้บังคับได้ทันทีหลังมีมติ

หมวดที่ 9

บทเฉพาะกาล

 

ร่างธรรมนูญองค์กรแพทย์มีผลบังคับใช้ทันที เมื่อผ่านการรับรองจากสมาชิกขององค์กรแพทย์ มากกว่า 2 ใน 3 และให้คณะทำงานร่างธรรมนูญองค์กรแพทย์ ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรแพทย์ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
กลับหน้าหลัก