ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับความพึงพอใจในงาน

ของพยาบาลโรงพยาบาลสระบุรี

พิศมัย   โพธิพรรคและคณะ

                        การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา    (Descriptive research )  เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์กรกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสระบุรี และความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับความพึงพอใจในงานของพยาบาล     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิด และเจ้าหน้าที่พยาบาลจำนวน 502 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามบรรยากาศองค์กร และแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน  หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค   ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 และ 0.97 ตามลำดับ  เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง 1 - 17 มีนาคม 2543  ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์จำนวน 385 ชุด คิดเป็นร้อยละ 76.69  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบผลคูณของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า

                        1. ค่าคะแนนเฉลี่ยบรรยากาศองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับดี  เมื่อแยกตามรายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างองค์กร  การปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาและความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทั้งหมด

                        2. ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับดี  เมื่อจำแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านความรับผิดชอบ  ความก้าวหน้า  นโยบายและการบริหาร  การปกครองบังคับบัญชา  ความสำเร็จในงานที่ทำ  การได้รับความยอมรับนับถือ  ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  สภาพการทำงาน  และสัมพันธภาพในการทำงานอยู่ในระดับดี  ส่วนด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และด้านความมั่นคงปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง

                        3. บรรยากาศองค์กร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลสระบุรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01