โรงพยาบาลสระบุรีเป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านบริการสุขภาพและศูนย์โรคเฉพาะทางในระดับประเทศ

การบริการผู้ป่วยนอก

งานบริการห้องพิเศษ

 

 

   
การบริการห้องพิเศษ
การจองห้องพิเศษ
 โรงพยาบาลสระบุรี ได้จัดเตรียมห้องพิเศษ พร้อมอุปกรณ์ด้านการรักษาพยาบาลครบครัน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ พัดลม โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น สำหรับบริการผู้ป่วยที่ต้องการการเป็นส่วนตัว และได้ใกล้ชิดกับญาติ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กัน โดยมีห้องพิเศษ แยกเป็นห้องเดียวจำนวน 103 ห้อง ใน 9 หอผู้ป่วย และห้องรวม 1 หอผู้ป่วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยว(แอร์) อาคารเฉลิมพระเกียรตื ชั้น 1 - 5 ราคา 2,000 บาท/วัน
2.หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยว(แอร์)อาคารสุขุมาลมารศรี ชั้น 3 ราคา 1,800 บาท/วัน
3.หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยว(แอร์)อาคารสราญรมย์ ชั้น 2 และ3 ราคา 1,800 บาท/วัน
การย้ายเข้าห้องพิเศษ
 ผู้ป่วยต้องได้รับความเห็นชอบ จากแพทย์เจ้าของไข้ก่อน
การเรียกคิวห้องพิเศษ จะทำทุกวันในช่วงเช้าและบ่าย โดยเมื่อถึงคิวของท่าน  เจ้าหน้าที่ประจำตึกจะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบ
มื่อถึงคิวของท่านแล้ว แต่ผู้ป่วยไม่อยู่ที่ตึก หรือติดต่อกับผู้ป่วยหรือญาติไม่ได้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์  โรงพยาบาลจำเป็นต้องติดต่อผู้ป่วยรายถัดไป
เมื่อได้รับแจ้งให้ย้ายเข้าห้องพิเศษ ควรตอบรับภายในเวลา 15.00 น.ของวันนั้น ถ้าไม่สามารถย้ายได้  โรงพยาบาลจำเป็นต้องติดต่อผู้ป่วยรายถัดไป
เมื่อย้ายเข้าหอผู้ป่วยพิเศษใดแล้ว ไม่ควรย้ายไปหอผู้ป่วยพิเศษอื่นภายหลัง
การเฝ้าเยี่ยม
 ควรมีญาติเฝ้าตลอดเวลา 1 คน
 เวลาเยี่ยม
   1.ช่วงเช้า เวลา 6.00 - 7.00 น.
   2.ช่วงบ่าย เวลา 12.00 - 18.00 น.
การเรียกเก็บเงิน
ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินทุก 3 วัน กรณีชำระเงินสดจะมีใบเสร็จรับเงินให้ทุกครั้ง
สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล
ให้นำหลักฐานแสดงสิทธิ การเบิกจากต้นสังกัดมาให้เจ้าหน้าที่ตึกพิเศษ ในระหว่างที่พักรักษาอยู่ในร.พ.
ข้าราชการเบิกได้ตามสิทธิ ที่กระทรวงการคลังกำหนด
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ให้สอบถามรายละเอียดกับพยาบาล ประจำตึกพิเศษ

   
 
 
โรงพยาบาลสระบุรี 18 ถนนเทศบาล 4 อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี