ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

รายการเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยา  จำนวน  2  เครื่อง

เลขโครงการ
ราคากลาง 5,350,000.-บาท
ดาว์โหลดร่างเอกสารประกวดราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)
ประกาศจังหวัด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เอกสารประกวดราคา ตาราง ปช.01

เริ่มเผยแพร่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สิ้นสุดการเผยแพร่วันที่ 1 ธันวาคม 2559

หมายเลขโทรศัพท์ 036316555 ต่อ 3107-9 โทรสาร 036223747