ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างโรงเรือนพักขยะ จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลสระบุรี (19 ธ.ค.59)