โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ นายบัญชา สันทนานนท์ สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จ.สระบุรี

นพ.อนันต  กมลเนตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสระบุรี พรอมคณะ

รับมอบเครื่องตรวจวิเคราะหคลื่นไฟฟาหัวใจ ชนิด ๑๒ Lead จํานวน ๑ เครื่อง

มูลคา ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถวน)

และเงินบริจาคเพื่อผูปวยยากไรของโรงพยาบาลสระบุรี จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน)

จาก นายบัญชา สันทนานนท สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงานผูอํานวยการ ชั้น ๔ โรงพยาบาลสระบุรี