คุณรังสิมา  จันทรทิพย์  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสระบุรี นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญมายุ  60 พรรษา

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560  เวลา 07.00 น. ณ บริเวณวัดศาลาแดงจังหวัดสระบุรี