โรงพยาบาลสระบุรีร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรี ๙๐ ต้น