โรงพยาบาลสระบุรี ขอขอบคุณ พญ.สิริประภา พจนะแก้ว คุณศิวนาถ-คุณสุธี ช่วยรอด