โรงพยาบาลสระบุรี ขอขอบคุณ คุณบุณจัน แดงโสภา และครอบครัว