ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพบาลของรัฐระยะที่ 2