ประกวดราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน(Split type)