เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วยจำนวน 7 หมวด 250 รายการ