เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการออกซิเจนเหลวทางการแพทย์