ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วย จำนวน 7 หมวด 250 รายการ