ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ น้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ HB Typing จำนวน 3,000 Test