ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลีนิค) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)