ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลีนิค)