โรงพยาบาลสระบุรีรณรงค์ร่วมใจ แก้ไขจุดเสี่ยง

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.09 น.

นายแพทย์ประพงษ์ วงศ์ระวีกุล รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “รณรงค์ร่วมใจ แก้ไขจุดเสี่ยง ชุมชนเชิงเขา”

พร้อมด้วย นายแพทย์สมพงษ์ ชลคีรี หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการป้องกันอุบัติเหตุ

คณะอนุกรรมการฯ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม แกนนำชุมชน ประชาชนและภาคีเครือข่าย

ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ พร้อมติดตั้งกระจกโค้ง และทำลูกระนาด

โดยเริ่มต้นจากที่ทำการชุมชน เชิงเขา 2 และสิ้นสุดที่วัดเชิงเขา

เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และมีพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน

โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ณ ชุมชนเชิงเขา 1 และ 2 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญมายุ 60 พรรษา (4 กรกฎาคม 60)

คุณรังสิมา  จันทรทิพย์  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสระบุรี นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญมายุ  60 พรรษา

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560  เวลา 07.00 น. ณ บริเวณวัดศาลาแดงจังหวัดสระบุรี

 

โรงพยาบาลสระบุรีฉลองความสำเร็จผ่าน Re-accredit ครั้งที่ 4

 

นพ.อนันต์  กมลเนตร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน

“HA congrat (Re-accredit No.4)”

เป็นการร่วมฉลองความสำเร็จผ่าน Re-accredit ครั้งที่ 4

ในงานนี้มีซุ้มอาหาร 10 ซุ้ม จากทีมนำ PCTต่างๆ หลากหลายรายการได้แก่  น้ำแข็งใส บาร์บีคิว ก๋วยเตี๋ยว

ขนมจีน-แกงเขียวหวาน-น้ำยา ผัดไทย หอยทอด  ส้มตำ-ไก่ย่าง ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ ข้าวมันไก่

ยำรสเด็ด จานเด็ดสารพัดไข่ ไอศกรีม-เฉาก๊วย และน้ำสมุนไพร

โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 -14.00 น.  ณ ลานธรรม-ศูนย์แพทย์ฯ

โรงพยาบาลสระบุรีรับคณะศึกษาดูงานจากกรมแพทย์ทหารเรือ

น.พ.อนันต์ กมลเนตร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี กล่าวต้อนรับ

คณะศึกษาดูงานจากกรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน 56 คน

ที่มาศึกษาดูงาน เรื่อง  ระบบงานบริหาร การบริการสุขภาพและการบริการปฐมภูมิ

นำเสนอ  “ ระบบงานบริหาร การบริการสุขภาพและการบริการปฐมภูมิ ”

โดย น.พ.นิติ เหตานุรักษ์  รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และ

น.พ.สุรชัย  กอบเกื้อชัยพงษ์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพล.อ.อ.เกษตร – คุณหญิงวันทนา  โรจนนิล

โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมสัปดาหเภสัชกรรม ประจําปี ๒๕๖๐

 เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสระบุรีนพ.อนันตกมลเนตร เปนประธานเปด                          กิจกรรมสัปดาหเภสัชกรรม ประจําป๒๕๖๐ ระหวางวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ภายใตคําขวัญ                                 “ใชยาและสมุนไพรอยางไรใหปลอดภัย…ปรึกษาเภสัชกรกิจกรรมในงาน มีการรับ บริจาคยาเหลือใชแลกรับของสมนาคุณ นิทรรศการใหความรูเรื่อง ยาและยาสมุนไพร ให ความรูรับปรึกษาปญหาเรื่องยา และยาสมุนไพร             ตอบคําถามชิงรางวัล และ รับของที่ระลึก ณ บริเวณหนาหองจายยา อาคารผูปวยนอก ชั้น ๑ โรงพยาบาลสระบุรี