นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี มอบกระเชาเยี่ยมผูปวยที่โรงพยาบาลสระบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน ในโอกาสวันไหวครู

ประจําป ๒๕๖๐ โดยมีตัวแทนนักเรียน เขาเยี่ยมใหกําลังใจผูปวยใหมีสุขภาพดี

และมอบกระเชาบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพ ณ หอผูปวย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖๐

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรพุแค มอบกระเชาเยี่ยมผูปวยที่โรงพยาบาลสระบุรี

โรงเรียนเทพศิรินทรพุแค จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน ในโอกาสวันไหวครูประจําป๒๕๖๐ โดยมีตัวแทนนักเรียน เขาเยี่ยมใหกําลังใจผูปวยใหมีสุขภาพดี และมอบกระเชาบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพ ณ หอผูปวยสงฆอาพาธชั้น ๔ โรงพยาบาลสระบุรี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

จังหวัดสระบุรีรับการตรวจนิเทศงาน รอบที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐

คณะตรวจราชการและนิเทศงาน นําทีมโดย นายแพทยมรุต จิรเศรษฐสิริ ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ ๔ นายแพทยสมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก โดยมีนายแพทยนพพร พงศปลื้มปติชัย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายแพทยอนันตกมลเนตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสระบุรี นายแพทยทศพร ศิริโสภิตกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท และผูบริหารทุกหนวยงานในสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีเขารวมนําเสนอผลงานและรับการนิเทศ ในวันที่ ๗­๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมพลอากาศเอกเกษตร คุณหญิงวันทนา โรจนนิล โรงพยาบาลสระบุรี

 

โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ นายบัญชา สันทนานนท์ สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จ.สระบุรี

นพ.อนันต  กมลเนตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสระบุรี พรอมคณะ

รับมอบเครื่องตรวจวิเคราะหคลื่นไฟฟาหัวใจ ชนิด ๑๒ Lead จํานวน ๑ เครื่อง

มูลคา ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถวน)

และเงินบริจาคเพื่อผูปวยยากไรของโรงพยาบาลสระบุรี จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน)

จาก นายบัญชา สันทนานนท สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงานผูอํานวยการ ชั้น ๔ โรงพยาบาลสระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรี ขอขอบคุณ นางแตงออน แซโคว และครอบครัว

 นพ.นิติเหตานุรักษรองผู อํานวยการดานการแพทย โรงพยาบาลสระบุรี

และ อาจารยประหยัด พึ่ง ทิม รองผูอํานวยการดาน การพยาบาล  พรอมคณะ

รับมอบเงินบริจาค จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่น บาทถวน) และ พัดลมตั้งพื้น จํานวน ๙ เครื่อง

จํานวน ๙,๙๐๐บาท (เกาพันเกา รอยบาทถวน) จาก นางแตงออน แซโคว และครอบครัว

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงานผูอํานวยการ ชั้น ๔ โรงพยาบาลสระบุรี

ใหความรูเรื่องการบริจาคอวัยวะ แกนักศึกษาพยาบาลจบใหม

นพ.นิติ  เหตานุรักษ  ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริจาคและปลูกถายอวัยวะ โรงพยาบาลสระบุรีและคณะ          รวมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการรับบริจาคอวัยวะ แกนักศึกษาพยาบาล ที่จบการศึกษาในปนี้ เพื่อสรางทัศนคติที่ดี และชวยประชาสัมพันธงานรับบริจาคอวัยวะแกประชาชนในชุมชนตอไป วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรี รับบริจาคหุนสําหรับฝกการชวยชีวิต

นพ.ประพงษวงศระวีกุล  รองผูอํานวยการดานการ แพทย และคณะ  รับมอบหุนจําลองการชวย ฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานแบบ ครึ่งตัว จํานวน 1 ตัว มูลคา 34,000 บาท และหุนสําหรับฝกการชวยชีวิต จํานวน 28 ตัว มูลคา ตัวละ 1,200 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,600 บาท (สามหมื่นสามพันหกรอยบาทถวน) เพื่อใชในการฝกการชวยชีวิตสําหรับเจาหนาที่ และประชาชนทุกคน มีรายนาม ดังนี้  1. ครอบครัวจักรไพศาล 2. ครอบครัวประชาชนะชัย 3. ครอบครัวสมภูว 4. รานศุภมิต มินิมารท (สวยสอาด) และคุณนงลักษณตรีวิริยะ 5. หจก.ทิพยชาติทรานสปอรต 6. คุณบุญเลิศ นพคุณสถิตย 7. คุณสราวุธ ธรรมบุญญา 8. คุณนําโชค ยอยดี 9. คุณสุเมธ เยี่ยมฉวี 10. คุณประสิทธิ์เคหะทอง 11. คุณบุญเรือง เสวกพันธ 12. อมรรัตนกิจวิถี โรงพยาบาลสระบุรี ขอขอบคุณทุกทาน และขอใหทุกทานมีความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จในชีวิต การงาน และมีสุขภาพแข็งแรง เมื่อวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมศิริพานิช โรงพยาบาลสระบุรี

วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม 2560

วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม ของทุกปเปนวันคลายวันเกิดของ มีสฟลอเรนซไนติงเกล นับเปนปฐมบูรพาจารยของวิชาชีพพยาบาลของโลก โรงพยาบาลสระบุรีจัดพิธีวันพยาบาลสากล โดย นพ.อนันตกมลเนตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสระบุรีเปนประธาน และ อาจารยประหยัด พึ่งทิม หัวหนาพยาบาล กลาวรายงาน เสร็จพิธีชมนิทรรศการ มีพยาบาลและผูบริหารรวมพิธีจํานวนมาก เมื่อ วันที่11 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

นพ.อนันตกมลเนตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสระบุรี เปนประธานเปดงานสัปดาหวันวิสาขบูชา โดยมีคณะผูบริหาร เจาหนาที่ประชาชน รวมทําบุญบูชาพระรัตนตรัยบุญใหญเดือน 6 ตักบาตรขาวสารอาหารแหง พระภิกษุจํานวน 9 รูป เมื่อวันที่9 พ.ค. 60 ณ ลานธรรม 80 พรรษา