ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดชนิดควบคุมความเย็นขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า 12 ยูนิต (Centrifuge Retrigerated) จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2

centrifuge retrigerated 2

SPEC centrifuge retrigerated 2