ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งานในราชการโดยวิธีขายทอดตลาด

Auction


ขายทอดตลาดซากพัสดุและครุภัณฑ์ประเภทต่างๆที่ชำรุดและเสื่อสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

Quction
