ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA ชนิดแขวนเพดาน พร้อมแผ่นรับภาพดิจิตอล จำนวน 1แผ่น (Digital Radiography) วันที่ 16 มิถุนายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 23 มิถุนายน 2560

DIGITAL RADIOGRAPHY 1.

DIGITAL RADIOGRAPHY 2

DIGITAL RADIOGRAPHY 3


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยา จำนวน 2 เครื่อง (28 พย.59)

ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

รายการเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยา  จำนวน  2  เครื่อง

เลขโครงการ
ราคากลาง 5,350,000.-บาท
ดาว์โหลดร่างเอกสารประกวดราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)
ประกาศจังหวัด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เอกสารประกวดราคา ตาราง ปช.01

เริ่มเผยแพร่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สิ้นสุดการเผยแพร่วันที่ 1 ธันวาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ (18 ตค 59)

ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส (e-bidding)
 เลขที่โครงการ  –
 ราคากลางก่อสร้าง  –
ดาว์โหลดร่างเอกสารประกวดราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)
ประกาศจังหวัด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เอกสารประกวดราคา ตารางปปช.01
วันที่ประกาศเอกสาร วันที่19 ตุลาคม 2559 ถึง 21 ตุลาคม 2559