ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 4 และคณะ ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติที่โรงพยาบาลสระบุรี

นพ.มรุต  จิรเศรษฐสิริ  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 4

สาธารณสุขนิเทศก์และคณะมาตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติที่โรงพยาบาลสระบุรี

โดยมี นพ.สุรโชค  ต่างวิวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี

และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

ภาพรวมของจังหวัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560

และรับฟังการสรุปผลการตรวจราชการฯ

ในวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมศิริพานิช

DSC_0060DSC_0033DSC_0030DSC_0022DSC_0004

โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมแปรอักษรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

16142615_1659385137687698_5111911121721206394_n16174808_1659385234354355_3775209424980865041_n16142184_1659385081021037_7867120324248189203_n16105649_1659384991021046_6911031242303683470_n16003164_1659385057687706_4593155085314504180_n16143103_1659385097687702_7511813109203803963_nวันที่ 18 มกราคม 2560 คณะผูบริหาร แพทย พยาบาล และเจาหนาที่โรงพยาบาลสระบุรี จํานวน 256 คน

รวมกันแสดงความจงรักภักดี นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

” แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ” ดวยการแปรอักษรเปนหมายเลขรัชกาลที่ 9

เปนการยืนยันวา ทุกทานไดเกิดในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหนาโรงพยาบาลสระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรี รับบริจาคชุดเอี๊ยมกันน้ำ

DSC_9148

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560  นพ.สุรโชค  ต่างวิวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี

พญ.พัชรี  ด้วงทอง  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คุณสุมาลี  จักรไพศาล  รองหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล และคณะ

รับมอบชุดเอี๊ยมกันน้ำ ให้แก่ งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จำนวน 25 ชุดๆละ 2,500 บาท มูลค่า 65,000 บาท

จาก คุณคณันต์  แก้วสุวรรณ  ทีมอาสาตลาดไท และคุณเสกสรรค์  สิทธิประชาราษฎร์

ผจก.ธุรกิจสัมพันธ์ LMB ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี ให้พรเจ้าหน้าที่ในโอกาสปีใหม่ 2560

dsc_7655dsc_7635dsc_7586

วันที่ 4 มกราคม 2560 คณะผู้บริหาร นำทีมแพทย์ พยาบาล

และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ของโรงพยาบาลสระบุรี ร่วมสวัสดีปีใหม่

นพ.สุรโชค  ต่างวิวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี

บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และเป็นกันเอง

โดยผู้อำนวยการได้ให้พร พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงาน

และร้องเพลงพรปีใหม่ร่วมกัน ณ ห้องประชุมศิริพานิช

กระทรวงสาธารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดีรับปีใหม่ 2560

dsc_7743dsc_7748dsc_7751dsc_7762dsc_7770

วันที่ 4 มกราคม 2560 นพ.สุรโชค  ต่างวิวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี

เป็นประธานเปิดงานกระทรวงสาธารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดีรับปีใหม่ 2560

เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ด้วยการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

ในงานมีการจัดกิจกรรม ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจคำนวณดัชนีมวลกาย

ให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ และมีการแจกพืชสมุนไพร เป็นต้นพริกขี้หนูสวน

ให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มารับบริการเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมจะมีตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2560 ณ บริเวณจุดคัดกรองด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1

โรงพยาบาลสระบุรีรับมอบเงินบริจาค

15731493_942712909193520_181530125_n15749662_942712862526858_1443628800_n15722728_942712845860193_1717283284_n15722743_942712855860192_986828041_n

โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ โครงการ หัวใจเดียวกัน

ปศส.11 กลุ่มที่ 12

  บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และเตียงผู้ป่วย

มูลค่า 167,000 บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

โดยมี นพ.สุรโชค  ต่างวิวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี และคณะรับมอบ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559

โรงพยาบาลสระบุรีจัดอบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจต่อพรบ.

dsc_5413dsc_5476dsc_5448dsc_5487dsc_5416dsc_5425dsc_5407dsc_5405

นพ.ประพงษ์  วงศ์ระวีกุล  รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิด

“การอบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจต่อพรบ.”

กล่าวรายงาน และวิทยากรโดย นพ.สมพงษ์ ชลคีรี หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม

ให้ความรู้เรื่องสถานการณ์การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร และมาตรการความปลอดภัยทางถนน

นอกจากนี้ยังมีการสาธิต และฝึกทักษะการสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี

โดย บุคคลต้นแบบของโรงพยาบาลสระบุรี

ในการอบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจต่อพรบ. จำนวน 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ,  รุ่นที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2559

เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศิริพานิช

โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรม 5 ส. พอเพียงและเพียงพอ

dsc_5211dsc_4978dsc_4999dsc_5006dsc_5212dsc_5070dsc_5366dsc_5362

 

นพ.สุรโชค  ต่างวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็นประธาน
เปิดการจัดกิจกรรม “5ส. พอเพียงและเพียงพอ”
เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการทำ 5ส.ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมภายในงาน 20 ธ.ค. 59 ผู้บริหาร คณะกรรมการและแกนนำ 5ส. ลงเยี่ยมพื้นที่
เพื่อให้กำลังใจและรับฟังปัญหาในการทำ 5ส. ของแต่ละหน่วยงาน
การบรรยายให้ความรู้ 5ส.เจ้าหน้าที่ใหม่และแกนนำ
โดย คุณวรรณระวี  อัคนิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ โดยคุณจันทรา ชลคีรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

21 ธ.ค. 59 บรรยาย”ตามรอยพ่อหลวงด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

โดย นพ. นพพร  พงษ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

22 ธ.ค. 59 การให้ความรู้เรื่อง “แยกขยะอย่างไรให้ได้มูลค่า” โดย คุณพิน  คีรี
เทคนิคการผูกผ้าที่ใช้ในงานพิธีต่างๆ โดยคุณจักรพันธ์  คัมภิรานนท์  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
การทำขนมทองม้วน โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค

23 ธ.ค. 59 กิจกรรมเปิดท้ายขายของจากการรับบริจาค อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าและหนังสือ
เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลสระบุรี

ระหว่างวันที่ 20 -23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศิริพานิชและลานธรรม

โรงพยาบาลสระบุรีรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

dsc_5125dsc_5186dsc_5103dsc_5105

นพ.ประพงษ์  วงศ์ระวีกุล  รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และประธานคณะกรรมการวิจัย

กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

 ที่มาศึกษาดูงานเรื่อง การทำงานประจำสู่งานวิจัย R2R (Routine Research)

นำเสนอ การจัดตั้งศูนย์วิจัยและก้าวต่อไปของงานวิจัยโรงพยาบาลสระบุรี

 โดย นพ.ณรงค์ศักดิ์  วัชโรทน  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์

“จะทำงานประจำสู่งานวิจัยได้อย่างไร” วิทยากร ดร.สุรีย์  จินเรือง กรรมการศูนย์วิจัย

“มุมมองนักสถิติต่อการให้คำปรึกษาและปัญหาที่พบ”

วิทยากร คุณสมศิริ  พันธ์ศํกดิ์ศิริ กรรมการศูนย์วิจัย

“จริยธรรมการทำวิจัยในคน” วิทยากร ภญ.ชุติปภา  แม่นยำ กรรมการและเลขานุการ

เมื่อวันที่  21 ธันวาคม 2559  ณ ห้องประชุมลดาวัลย์