คลินิกพิเศษอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวช

ตารางการออกตรวจ คลินิกพิเศษเฉพาะทาง

 • เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
 • อาทิตย์
 • จันทร์
 • อังคาร
 • พุธ
 • พฤหัสบดี
 • ศุกร์
 • เสาร์
 • 1
 • 2
 • 3 น.พ.อุดมศักดิ์ อุดมผล โรคไตและอายุรกรรมทั่วไป
 • 4พ.ญ.ณัฐณิชา เกิดวิชัย โรคผิวหนังและอายุรกรรมทั่วไป
 • 5พ.ญ.จริญญา จูพานิชย์ โรคต่อมไร้ท่อและอายุร- กรรมทั่วไป
 • 6พ.ญ.ศศิกาญจน์ : โรคหัวใจ และอายุรกรรมทั่วไป / พ.ญ.เบญจมาภรณ์ โตจำเริญ : อายุรกรรมประสาทและ อายุรกรรมทั่วไป
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10 พ.ญ.ศิริญญา สุภาวิตา โรคปอดและอายุรกรรมทั่วไป
 • 11พ.ญ.วรลักษณ์ วิชพัฒน์ โรคมะเร็งและอายุรกรรมทั่วไป
 • 12พ.ญ.พัทธนันท์ คำโยธา โรคไตและอายุรกรรมทั่วไป
 • 13พ.ญ.ศศิกาญจน์ เหรียญภิญญาวัฒน์ : โรคหัวใจและอายุรกรรมทั่วไป
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17น.พ.อุดมศักดิ์ อุดมผล โรคไตและอายุรกรรมทั่วไป
 • 18พ.ญ.ณัฐณิชา เกิดวิชัย โรคผิวหนังและอายุรกรรมทั่วไป
 • 19
 • 20พ.ญ.ศศิกาญจน์ เหรียญภิญญาวัฒน์ : โรคหัวใจและอายุรกรรมทั่วไป
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24พ.ญ.ณัฐณิชา เกิดวิชัย โรคผิวหนังและอายุรกรรมทั่วไป
 • 25พ.ญ.วรลักษณ์ วิชพัฒน์ โรคมะเร็งและอายุรกรรมทั่วไป
 • 26พ.ญ.พัทธนันท์ คำโยธา โรคไตและอายุรกรรมทั่วไป
 • 27พ.ญ.ศศิกาญจน์ เหรียญภิญญาวัฒน์ : โรคหัวใจ และอายุรกรรมทั่วไป / พ.ญ.เบญจมาภรณ์ โตจำเริญ : อายุรกรรมประสาทและ อายุรกรรมทั่วไป
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31