อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 4 โรงพยาบาลสระบุรี เลขที่ 18 ถนนเทศบาล 4  ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3631-6555 ต่อ 3107-9 โทรสาร 0-3622-3747