Title Date
ประการสอบราคา ฐานข้อมูลทางการแพทย์ Clinical Key ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 2560 – 24 ส.ค. 2560 date
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดให้แรงดันบวก 2 ระดับ(BIPAP) วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 date
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA ชนิดแขวนเพดาน พร้อมแผ่นภาพดิจิตอล จำนวน 1 แผ่นตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 date
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือดโลหิตเข้มข้น ชนิด Double Dose จำนวน 120 ชุด ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 date
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการแผ่นตรวจค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบินผู้บริจาคโลหิต จำนวน 36,000 แผ่น ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 date
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดตรวจ CEP ( C – reactive Protein ) จำนวน 3,900 Test ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 date
ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยวิกฤตปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 วันที่30 มิถุนายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 date
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดชนิดควบคุมความเย็นขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า 12 ยูนิต (Centrifuge Retrigerated) จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 date
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาทดสอบสำหรับตรวจนับเม็ดเลือดเกล็ดเลือดแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว นับ NRBC นับเรติคูโลไซต์ และสารน้ำในร่างกาย date
ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องหลอดลมชนิดไฟเบอร์ออฟติก (Fiberoptic Larlyngoscopex)ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding)ครั้งที่ 3 date
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกด้วยความถี่สูงด้วยไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคา E-bidding ครั้งที่ 2 date
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์ รายการชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดใช้สารยึดกระดูกที่ก้าน (Hybird) ด้วยวิธี(e-bidding) date
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการแถบวัดปริมาณ Lactate จำนวน 6000 แถบ ด้วยวิธี e-bidding date
ประกวดราาคซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทยื รายการชุดน้ำยาสำหรับตรวจภูมิคุ้มกัน 3 สี จำนวน 7,500 เทส ด้วยวิธีe-bidding date
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการถุงเก็บเลือดแบบ 4 ถุง ด้วยวิธี e-bidding date
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการแถบบตรวจสารเคมีในปัสสาวะ จำนวน 72,000 แถบ ด้วยวิธี e-bidding date
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกบินเอวันซี ด้วยวิธี e-bidding date
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร Volume control (IPD)ด้วยวิธีประกวดราคา E-bidding date
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร(Volume control(IPD)ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) date
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเอตร์ 4 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธี E-bidding date
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดตรวจ Anti-HIV ครั้งที่ 2 date
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 4 รายการโดยวิธี (e-bidding) date
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกผิวก้านไทเทเนียม ด้วยวิธี (e-bidding) date
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดสารยึดกระดูกที่ก้านโคบอลต์โครเมี่ยม(Hybird) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธี (e-bidding) date
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดข้อสะโพกเะทียมแบบมีเบ้าชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกผิวก้านไฮดรอกซิลอะพาไทต์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี (e-bidding) date
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รรายการชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดใช้สารยึดกระดูกที่ก้านสแตนเลส ด้วยวิธี (e-bidding) date
ประกวดราคาตู้ปลอดเชื้อขนาด 6 ฟุต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ครั้งที่ 3 date
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อในช่องปาก (Diode Laser)ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 date
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดีทัศน์แบบดิจิตอลพร้อม Brade No.4 ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 date
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (auditory brainstem response)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) date
ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัด (SUGRICAL GLOVE) เบอร์ 6 6.5 7 7.5และ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ date
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ date
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคา10032560.1 date
ประกวดราคาเครืองเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ 10 มี.ค.60 date
ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื้อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ (3มี.ค.60) date
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า ชนิดเคลื่อนไหวได้ (31 ม.ค. 60) date
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า ชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้ (31 ม.ค. 60) date
ประกวดราคาเช่าระบบจัดการและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์(Picture Archiving and Communication System :PACS) 27 มค.60 date
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Cassette บรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (25 มค. 60) date
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการอุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับ Ventilator เครื่องช่วยหายใจ HME Filter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20มค.60) date
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 KW (12 ต.ค.59) date
ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างโรงเรือนพักขยะ จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลสระบุรี (19 ธ.ค.59) date
ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ (6 ธ.ค.59) date

 

 

อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 4 โรงพยาบาลสระบุรี เลขที่ 18 ถนนเทศบาล 4  ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3631-6555 ต่อ 3107-9 โทรสาร 0-3622-3747