Title Date
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดสารยึดกระดูกที่ก้านโคบอลต์โครเมี่ยม(Hybird) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธี (e-bidding) date
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดข้อสะโพกเะทียมแบบมีเบ้าชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกผิวก้านไฮดรอกซิลอะพาไทต์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี (e-bidding) date
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รรายการชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดใช้สารยึดกระดูกที่ก้านสแตนเลส ด้วยวิธี (e-bidding) date
ประกวดราคาตู้ปลอดเชื้อขนาด 6 ฟุต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ครั้งที่ 3 date
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อในช่องปาก (Diode Laser)ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 date
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดีทัศน์แบบดิจิตอลพร้อม Brade No.4 ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 date
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (auditory brainstem response)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) date
ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัด (SUGRICAL GLOVE) เบอร์ 6 6.5 7 7.5และ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ date
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ date
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคา10032560.1 date
ประกวดราคาเครืองเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ 10 มี.ค.60 date
ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื้อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ (3มี.ค.60) date
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า ชนิดเคลื่อนไหวได้ (31 ม.ค. 60) date
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า ชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้ (31 ม.ค. 60) date
ประกวดราคาเช่าระบบจัดการและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์(Picture Archiving and Communication System :PACS) 27 มค.60 date
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Cassette บรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (25 มค. 60) date
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการอุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับ Ventilator เครื่องช่วยหายใจ HME Filter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20มค.60) date
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 KW (12 ต.ค.59) date
ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างโรงเรือนพักขยะ จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลสระบุรี (19 ธ.ค.59) date
ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ (6 ธ.ค.59) date

 

 

อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 4 โรงพยาบาลสระบุรี เลขที่ 18 ถนนเทศบาล 4  ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3631-6555 ต่อ 3107-9 โทรสาร 0-3622-3747