อัตลักษณ์โรงพยาบาลสระบุรี

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย


ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA ชนิดแขวนเพดาน พร้อมแผ่นรับภาพดิจิตอล จำนวน 1แผ่น (Digital Radiography) วันที่ 16 มิถุนายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 23 มิถุนายน 2560

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง