ตารางออกตรวจแพทย์ OPD

 • การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการการรักษา สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD)

   1. ตรวจสอบวัน เวลา และแพทย์ผู้รักษาโรคในการออกตรวจในแต่ละ OPD หรือคลีนิค (กรณีผู้ป่วย Walk in)
   2. ใบนัดหมายการรักษาจากแพทย์ที่ทำการตรวจครั้งก่อน
   3. เตรียมเอกสารสำคัญของผู้ป่วยให้พร้อม เช่น
  • บัตรประชาชน, ใบขับขี่, บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรที่มีเลข 13 หลัก
  • ใบเกิด หรือ ทะเบียนบ้าน (ในกรณีเป็นผู้ป่วยเด็ก)
  • ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
  • ใบส่งต่อการรักษาจากโรงพยาบาลเดิม (ถ้ามี)
  • ใบคู่สัญญา (ในกรณีผู้ป่วยทำงานบริษัทเอกชนแล้วสามารถเบิกค่ารักษากับต้นสังกัดได้)
   หลังการตรวจรักษา
  1. ตรวจสอบวันนัดหมายจากแพทย์ และเก็บรักษาใบนัดไว้ให้ดี
  2. ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และพยาบาลอย่างเคร่งครัด
  3. มาให้ตรงตามวัน เวลา ที่แพทย์นัด
   • ใบนัดสูญหาย

  กรณีใบนัดสูญหาย ให้นำเอกสารยืนยันตัวตน เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือบัตรที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก มาแสดงที่จุดทำบัตร
  เพื่อขอรับการรักษาตามวันนัด

   • การเลื่อนนัด

  สำหรับกรณีผู้ป่วยรายใดไม่สามารถเข้ารับการรักษาตามวันที่แพทย์นัดได้สามารถทำการติดต่อขอเลื่อนนัดการพบแพทย์ได้ที่แผนกที่เข้ารับการรักษา

  • ตรวจโรคอายุรกรรมทั่วไป ทุกวันราชการ เวลา 08.30-16.00 น.
  • ตรวจโรคเบาหวาน ทุกวันราชการ เวลา 08.30-12.00 น.

  วัน คลีนิคพิเศษ(เฉพาะผู้ที่มีใบนัด)
  เวลา 10.30-12.00 น. เวลา 13.00-15.00 น.
   จันทร์ โรคหอบหืด : พ.ศิริญญา

   โรคหัวใจ : พ.ประจักษ์/พ.สุรชัย/พ.พิธา/พ.ศศิกานต์/พ.ปวิช/พ.ไรวินทร์

  ระบบทางเดิน : พ.พิพัฒ

  อังคาร

  โรคไต : พ.ณรงค์ศักดิ์/พ.พัทธนันท์/พ.อุดมศักดิ์/ พ.สุธาสินี

  โรคไทรอยด์-ต่อมไร้ท่อ : พ.ณรงค์

  อายุรกรรมประสาท : พ.สราวุธ

  โรคผิวหนัง : พ.ณัฐณิชา

  โรคติดเชื้อ : พ.วิวัฒน์ หาญ…PCU

  โรคไต : พ.ณรงค์ศักดิ์ / พ.พัทธนันท์ / พ.อุดมศักดิ์  / พ.สุธาสินี

  พุธ

  อายุรกรรมประสาท:พ.เบญจมาภรณ์

  โรคต่อมไร้ท่อ :  พ.จริญญา

  อายุรกรรมประสาท : พ.เบญจมาภรณ์

  โรคติดเชื้อ : วิวัฒน์ หาญ …PCU

  พฤหัสบดี

  โรคปอด-ทรวงอก : พ.นพดล / พ.ศิริญญา

  ระบบทางเดินอาหาร : พ.พินิจ

  โรคผิวหนัง : พ.สุธี

  โรคข้อ : พ.นิรชา

  คลินิก Warfarine : พ.ศศิกานต์
  ศุกร์ โรคต่อมไร้ท่อ : พ.จริญญา โรควัณโรคปอด : พ.นพดล / พ.ศิริญญา…PCU

   

 • วัน ฝากครรภ์ เวลา 08.30-12.00น. คลินิคพิเศษ เวลา 13.00-16.00น.
  จันทร์ พ.ฤชา โรงเรียนพ่อแม่ 2
  ธัลลัสซีเมีย
  อังคาร พ.กัญญารัตน์ โรงเรียนพ่อแม่ 1
  พุธ พ.วนิชชา ตั้งครรภ์วัยรุ่น
  พฤหัสบดี พ.นิติพร
  ศุกร์ โรงเรียนพ่อแม่ 3
 • ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม (อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1)

  วัน สูติ-นรีเวชทั่วไป
  9.00-12.00น.
  คลินิคพิเศษ
  11.00-12.00น.
  สูติ-นรีเวชทั่วไป
  13.00-16.00น. 
  คลินิคพิเศษ
  13.00-16.00น. 
  จันทร์ พ.มัลลิกา/ พ.วนิชชา     คลินิกวัยงาม (พ.มัลลิกา)
  อังคาร พ.มัลลิกา/ พ.นิติพร      ตรวจปากมดลูกด้วยกล้องส่องขยาย(พ.นืตืพร)
  พุธ พ.มัลลิกา/ พ.ฤชา     ตรวจปากมดลูกด้วยกล่องส่องขยาย (พ.ภรณี)
  พฤหัสบดี พ.มัลลิกา/ พ.กัญญารัตน์      
  ศุกร์ พ.มัลลิกา/ แพทย์เวร      
 • จันทร์ – ศุกร์ : เวลา 08.30-12.00 น.
  จันทร์ – ศุกร์ : บริการตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน
  จันทร์ – ศุกร์ : เวลา 13.00-16.00 น.
  จันทร์ – ศุกร์ : บริการถอนฟัน และงานเฉพาะทาง

  • ตรวจโรคทั่วไป ทุกวันราชการ เวลา 08.30-16.00 น.
  • ตรวจสุขภาพร่างกาย ทุกวันราชการ เวลา 08.30-13.30 น.
  • คลินิคโรคเลือด (พ.นฤมล) อังคาร พฤหัส เวลา 09.00-15.00 น.
  • คลีนิคเคมีบำบัด จันทร์ พุธ (พ.พินธุมาศ 10.00-14.00 น.) ตึกสราญรมณ์ชั้น 1
 • ตรวจโรคเด็กทั่วไป ทุกวันราชการเวลา 08.30-16.00 น.

  วัน คลินิคพิเศษ (เฉพาะผู้ป่วยที่มีใบนัด)
  เวลา 10.00-12.00น.
  จันทร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด : พ.อัจฉรา
  โรคมะเร็งและโรคเลือด : พ.อัจจิมา
  อังคาร โรคระบบประสาท : พ.วิศาลศักดิ์
  พิการและพัฒนาการช้า : พ.กล่องทิพย์
  เด็กน้ำหนักผิดปกติ 13.00น. : พ.พรมนัส
  โรคเลือด : พ.บังอร
  โรคหอบ 13.00 น. : พ.ชิตพงษ์
  พุธ

  ทารกที่มีความเสี่ยงสูง : พ.รุ่งระวี
  โรคเลือด : พ.อัจจิมา
  โรค BPD : พ.พรมนัส

  New born ทารกที่มีความเสี่ยงสูง : พ.ภัทราพร

  พฤหัสบดี โรคไต : พ.รติกร
  โรคติดเชื้อและต่อมไร้ท่อ : พ.สมนึก
  กุมารเวชกรรม-ส่งเสริมสุขภาพ ( 12.00–16.00 น.)
  กุมารเวชกรรม New born (10.00 น.): พ.ภัทราพร/ พ.รุ่งระวี
  ศุกร์

  โรคภูมิแพ้ / โรคหอบหืด : พ.สุปรียา
  โรคเลือด : พ.บังอร
  โรคหัวใจ : พ.อัจฉรา

  ติดตามพัฒนาการ : พ.กล่องทิพย์

 • วัน ศัลย์ฯทั่วไป
  8.30-12.00น.
  คลินิคพิเศษ
  8.30-12.00น.
  ศัลย์ฯทั่วไป
  13.00-16.00น. 
  คลินิคพิเศษ
  13.00-16.00น. 
  จันทร์ พ.ดนุพล/พ.ชลธร

  ผู้ป่วยนัด : พ.ภูริบันน์

  ผู้ป่วยนัด : พ.อารักษ์

  พ.ดนุพล หรือ พ.ชลธร

  ศัลยกรรมเด็ก : พ.ปัณฑารีย์

  ศัลยกรรมประสาท : พ.ประเสริฐ

  อังคาร  พ.ประพงษ์/ พ.ไพบูลย์

  ศัลยกรรมตกแต่ง : พ.สุรเชาวน์

  ศัลยกรรมประสาท : พ.ปฐมฤกษ์

   พ.ประพงษ์ หรือ พ.ไพบูลย์ ทางเดินปัสสาวะ : พ.นิติ
  พุธ พ.ประสงค์ หรือ พ.อารักษ์

  ศัลยกรรมเด็ก : พ.โสรัตยา

  ผู้ป่วยนัด : พ.ไพบูลย์

  พ.ประสงค์ หรือ พ.อารักษ์

  ทางเดินปัสสาวะ : พ.สมยศ

  ศัลยกรรมประสาท : พ.สมบัติ

  พฤหัสบดี

  พ.วรัญญู

  พ.สมพงษ์

   ศัลยกรรมตกแต่ง : พ.สุเทพ พ.วรัญญู หรือ พ.สมพงษ์

  ทางเดินปัสสาวะ : พ.พิทยา

  ศัลยกรรมประสาท : พ.กฤตพล

  ศุกร์

  พ.บัณฑิต

  พ.ภูริบันน์

  ผู้ป่วยนัด : พ.วรัญญู

   พ.บัณฑิต หรือ พ.ภูริบันน์  
   • ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป/ ผู้ติดสารเสพติด ทุกวันราชการ เวลา 08.30-12.00น.
   • ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ทุกวันราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

  วัน เวลา 08.30-12.00น. เวลา 13.00-16.30น. (เฉพาะผู้ป่วยที่มีใบนัด)
  จันทร์ ทั่วไป : พ.สิทธินันท์
  เด็ก : พ.สิริประภา
  กลุ่มบำบัดผู้ติดสารเสพติด
  พฤติกรรมบำบัดออทิสติก
  อังคาร ทั่วไป : พ.กฤษณะ
  ทั่วไป : พ.สิทธินันท์
  เด็ก : พ.ชนม์นิภา
  กลุ่มบำบัดผู้ติดสุรา
  พฤติกรรมบำบัดออทิสติก
  กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้
  พุธ ทั่วไป : พ.กฤษณะ
  เด็ก : พ.สิริประภา
  กลุ่มบำบัดผู้ติดสารเสพติด
  พฤหัสบดี ทั่วไป : พ.สิทธินันท์
  เด็ก : พ.สิริประภา
  เด็ก : พ.ชนม์นิภา
  กลุ่มบำบัดผู้ติดสุรา
  ศุกร์ ทั่วไป : พ.กฤษณะ
  เด็ก : ชนม์นิภา
  กลุ่มบำบัดผู้ติดสารเสพติด
  กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้
 • ตรวจโรคตาทั่วไป ทุกวันราชการเวลา 08.30-12.00น. ช่วงบ่ายตรวจเฉพาะกรณีฉุกเฉินและนัด

  วัน คลินิคพิเศษ (เฉพาะผู้ป่วยที่มีใบนัด)
  เวลา 10.00-12.00น.
  ตรวจโรคตาทั่วไป /คลีนิคพิเศษ
  เวลา 13.00-16.00น.
  จันทร์ พ.ศนิอร อิธิเวชช์
  พ.อนิรุทธ์ สุภวัตรจริยากุล
  พ.กัมพล ยิ้มรัตนานุวัตร์
  พ.ศนิอร อิธิเวชช์
  อังคาร พ.นิรันดร์ วัชรปรีชานนท์
  พ.อนิรุทธ์ สุภวัตรจริยากุล
  พ.รัชฎาภรณ์ ตันติมาลา
  พ.อนิรุทธ์ สุภวัตรจริยากุล
  พุธ พ.สืบสาย จาละ
  พ.ศนิอร อิธิเวชช์
  พ.ดวงพร ชัยฤทธินุกูล
   พ.ดวงพร ชัยฤทธินุกูล (คลีนิคกล้ามเนื้อตา)
  พฤหัสบดี พ.กัมพล ยิ้มรัตนานุวัตร์
  พ.สืบสาย จาละ
  พ.นิรันดร์ วัชรปรีชานนท์
  พ.นิรันดร์ วัชรปรีชานนท์
  พ.กัมพล ยิ้มรัตนานุวัตร์ (คลินิกจอประสาทตา)
  ศุกร์ พ.ดวงพร ชัยฤทธินุกูล
  พ.รัชฎาภรณ์ ตันติมาลา
  พ.รัชฎาภรณ์ ตันติมาลา (คลีนิคต้อหิน)
 • วัน เวลา 08.30-16.30น. เวลา 09.00-11.00น.
  จันทร์ พ.ธีรนุช คงสวัสดิ์ พ.นิดา ฉาบนาค
  อังคาร พ.ฐาปนี วุฒิปุระจักร์ พ.วิภาวี ชอบดี/ พ.ดวงใจ พรยืนยงสุรัตน์
  พุธ พ.วิภาวี ชอบดี/ พ.ดวงใจ พรยืนยงสุรัตน์ พ.ธีรนุช คงสวัสดิ์
  พฤหัสบดี พ.นิดา ฉาบนาค พ.ฐาปนี วุฒิปุระจักร์
  ศุกร์ พ.ดวงใจ พรยืนยงสุรัตน์
 • ตรวจโรคทั่วไปทางออร์โธปิดิกส์ ทุกวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

  วัน คลินิกพิเศษ (เฉพาะผู้ป่วยที่มีใบนัด) เวลา 08.30-16.30 น.
  จันทร์ พ.ธำรงศักดิ์ คงมั่น / พ.ฉัตรชัย สุธีราภรณ์ / พ.กิตติวัฒน์ วิงประวัติ
  อังคาร พ. กิตติมศักดิ์ อิทธิเวชช์ / พ.ปิยะชนก ทศพร
  พุธ พ.วิกรม สู่พานิช / พ.ทวี แสงพิสิทธิ์/พ.อาทิตย์ บุญญลาภา
  พฤหัสบดี พ.ประจวบ มีแลบ / พ.สรเดช รัตนะเรืองวิมาร / พ.วุฒิพล สุธีราภรณ์
  ศุกร์ แพทย์เวร
   • ให้บริการวันราชการ เวลา 08.30-15.00น.
   • เวลา 13.00-15.00น. ทุกวัน ให้บริการโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ
   • เวลา 13.00-15.00น. วันจันทร์ ตรวจมะเร็งปากมดลูก
   • เวลา 13.00-15.00น. วันพฤหัสบดี ฉีดวัคซีนเด็ก

  วัน รพ.สาขาเทศบาลเมืองสระบุรี รพ.สาขาการเคหะ
  จันทร์ พ.ระวีวรรณ /พ.วิทยา และแพทย์เวร แพทย์เวร
  อังคาร พ.ศรัณย์ และแพทย์เวร พ.ภาวศุทธิ์
  พุธ พ.สุรชัย และแพทย์เวร พ.ศรัณย์
  พฤหัสบดี พ.ศรัณย์ และแพทย์เวร พ.ผจงนิติ
  ศุกร์ พ.ภาวศุทธิ์ /พ.วิทยา และแพทย์เวร พ.รวีวรรณ
 • ห้องตรวจนอกเวลาราชการ

  • ตรวจโรคทั่วไปทุกวันราชการ เวลา 16.30 – 20.30น.
  • วันหยุดราชการ…เช้า 08.30 -12.00 น. เย็น 16.30 – 20.30 น.

  กายภาพบำบัด ทุกวันราชการ เวลา 08.30 – 20.00 น.
  เวชกรรมฟื้นฟู ตรวจโรค จันทร์-พฤหัส เวลา 08.30–12.00น
  ตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย (EMG NCS)

  • จันทร์,อังคาร , พฤหัส , ศุกร์ เวลา 08.30 -12.00น. สอบถามรายละเอียด โทร.0-3621-1008 ต่อ 2335

  FITNESS CENTER : ที่แฟลต 8 ชั้น ทุกวันราชการ เวลา 16.30 – 20.00 น.
  คลินิกเคมีบำบัด ที่ตึกสราญรมย์ ชั้น 1 จันทร์ พุธ 8.30–12.00น.

  รับบริจาคโลหิต อาคารพยาธิ ชั้น 3 ทุกวัน 8.30 – 20.00 น.