ตารางแพทย์ออกตรวจ

โรงพยาบาลสระบุรี

รับบริจาคโลหิต อาคารพยาธิชั้น 2 ทุกวัน 08.30–16.30น.

กายภาพบำบัด ทุกวันราชการ เวลา 08.30 – 20.00 น.

เวชกรรมฟื้นฟู ตรวจโรค จันทร์-พฤหัส เวลา 08.30–12.00น
ตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย (EMG NCS)
จันทร์,อังคาร , พฤหัส , ศุกร์ เวลา 08.30 -12.00น.
สอบถามรายละเอียด โทร.0-36343-500 ต่อ 3161

คลินิกเคมีบำบัด ที่ตึกสราญรมย์ ชั้น 1 จันทร์ พุธ 08.30–12.00น.

ตรวจโรคทั่วไปทุกวันราชการ เวลา 16.30-20.30 น.
วันหยุดราชการ…เช้า 08.30 -12.30 น. เย็น 16.30 – 20.30 น.

 • ตรวจโรคอายุรกรรมทั่วไป ทุกวันราชการ เวลา 08.30-16.00 น.
 • ตรวจโรคเบาหวาน ทุกวันราชการ เวลา 08.30 – 12.00 น.
 • ห้องตรวจโรคทั่วไป (GP) ชั้น 3 ทุกวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น.
วันคลินิกพิเศษ (เฉพาะผู้ที่มีใบนัด)
เวลา 10.30-12.00 น.เวลา 13.00-15.00 น.
จันทร์
 • โรคหอบหืด : พ.ศิริญญา / พ.ศิวพร
 • โรคต่อมไร้ท่อ : พ.ณรงค์
 • โรคหัวใจ : พ.ประจักษ์/พ.สุรชัย/พ.พิธา/พ.ปวิช / พ.ไรวินทร์ /พ.ศศิกาญจน์/พ.คมกริช
 • ระบบทางเดินอาหาร : พ.พิพัฒน์
อังคาร
 • โรคไต :  พ.ณรงค์ศักดิ์ / พ.พัทธนันท์ /พ.อุดมศักดิ์  / พ.สุธาสินี
 • โรคไทรอยด์-ต่อมไร้ท่อ : พ.ณรงค์ /พ.จริญญา
 • อายุรกรรมประสาท : พ.สราวุธ
 • โรคผิวหนัง : พ.ณัฐณิชา
 • โรคติดเชื้อ : พ.วิวัฒน์ หาญ…PCU
 • โรคไต : พ.ณรงค์ศักดิ์ / พ.พัทธนันท์ / พ.อุดมศักดิ์  / พ.สุธาสินี
 • โรคทางเดินอาหาร : พ.พิพัฒน์
 • คลีนิคโภชนศาสตร์
พุธ
 • อายุรกรรมประสาท : พ.เบญจมาภรณ์
 • โรคต่อมไร้ท่อ :  พ.จริญญา /พ.ณรงค์
 • โรคผิวหนัง : พ.ณัฐฌิชา
 • คลีนิคโภชนศาสตร์
 • โรคติดเชื้อ : พ.วิวัฒน์ หาญ …PCU
พฤหัสบดี
 • โรคปอด : พ.นพดล / พ.ศิริญญา  พ.ศิวพร
 • คลินิก HF :  พ.ไรวินทร์
ศุกร์
 • โรคต่อมไร้ท่อ : พ.จริญญา /พ.ณรงค์
 • โรควัณโรคปอด : พ.นพดล / พ.ศิริญญา (ที่ PCU)
 • คลีนิคกัญชาทางการแพทย์
วันเวลา 09.00-12.00 น.เวลา 13.00-16.00 น.
สูติ-นรีเวชทั่วไปคลีนิคพิเศษ
(11.00-12.00 น.)
สูติ-นรีเวชทั่วไปคลีนิคพิเศษ
จันทร์
 • พ.กัญญารัตน์
 • พ.วรลักษณ์
  
 • คลีนิควัยงาม 12.30 น.
อังคาร
 • พ.ณัฐวุฒิ
 • พ.ฉัตรชัย
  
 • ตรวจปากมดลูกด้วยกล้องขยาย (พ.ณัฐวุฒิ)
พุธ
 • พ.ฤชา
 • พ.ธัญสิตา
  
 • ตรวจปากมดลูกด้วยกล้องส่องขยาย (พ.ฤชา)
พฤหัสบดี
 • พ.วนิชชา
 • พ.ปริฉัตร
  
 • ตรวจปากมดลูกด้วยกล้องส่องขยาย (พ.ปริฉัตร)
ศุกร์
 • พ.วิชุตา
 • พ.นิติพร
  
 • คลินิกตรวจหลังคลอด พ.นิติพร / พ.วิชุตา
 • คลินิกรู้ทันตั้งครรภ์ปลอดภัย พ.วิชุตา / พ.นิติพร   )
วันฝากครรภ์
08.30-12.00 น.
คลินิกพิเศษ
13.00-16.00 น.
จันทร์

คลีนิคเบาหวาน

 • โรงเรียนพ่อแม่ 2
อังคาร
 • พ.ฤชา /พ.ธัญสิตา
 • พ.ปาริฉัตร/พ.วนิชชา
 • ธาลัสซีเมีย
 • คลีนิคดาวน์ซินโดรม
พุธ
 • พ.วิชุตา
 • พ.นิติพร
 • คลีนิคตั้งครรภ์วัยรุ่น
พฤหัสบดี
 • พ.กัญญารัตน์
 • โรงเรียนพ่อแม่ 1 เวลา 11.00-15.00 น.
ศุกร์
 • พ.ณัฐวุฒิ /ฉัตรชัย
 • พ.วรลักษณ์
 • โรงเรียนพ่อแม่ 3
 • คลีนิค High Risk
วันศัลย์ฯทั่วไป
08.30-12.00 น.
คลินิกพิเศษ
08.30 -12.00 น.
ศัลย์ฯทั่วไป
15.00-16.00 น.
คลินิกพิเศษ
13.00-16.00 น.
จันทร์
 • พ.วรวิทย์
 • พ.อารักษ์
 • พ.อุไรรัตน์
 • ผู้ป่วยนัด : พ.ภูริบันน์
 • ศัลยกรรมตกแต่ง : พ.สหทัศ
 • พ.วรวิทย์
 • พ.อุไรรัตน์
 • ทางเดินปัสสาวะ : พ.ธัชชัย
อังคาร
 • พ.สุรกิจ
 • พ.ไพบูลย์
 • ศัลยกรรมตกแต่ง : พ.สุรเชาวน์
 • ศัลยกรรมประสาท : พ.ปฐมฤกษ์
 • ผู้ป่วยนัด : พ.ประพงษ์
 • พ.สุรกิจ
 • พ.ไพบูลย์
 • ทางเดินปัสสาวะ : พ.สมยศ
พุธ
 • พ.จิราวดี สัปดาห์ 1,3,5
 • พ.อารักษ์ สัปดาห์ 2,4
 • ศัลยกรรมเด็ก  :  พ.โสรัตยา
 • ศัลยกรรมทั่วไป : พ.ประสงค์
 • พ.จิราวดี สัปดาห์ 1,3,5
 • พ.อารักษ์ สัปดาห์ 2,4
 • เดือนพฤศจิกายน ศัลยกรรมประสาท พ.กฤตพล ออกตรวจ วันพุธ 13.00 น.
พฤหัสบดี
 • พ.วรัญญู
 • พ.ชลธร
 • พ.สมพงษ์
 • ศัลยกรรมตกแต่ง : พ.สุเทพ
 •  พ.ชลธร
 • พ.สมพงษ์
 • ทางเดินปัสสาวะ : พ.พิทยา
 • ศัลยกรรมประสาท : พ.กฤตพล
ศุกร์
 • พ. บัณฑิต
 • พ. ภูริบันน์
 •  ผู้ป่วยนัด : พ.วรัญญู
 •  พ. บัณฑิต หรือ พ.ภูริบันน์
 
ตรวจโรคเด็กทั่วไป ทุกวันราชการเวลา 08.30-16.00 น
วันคลินิกพิเศษ  (เฉพาะผู้ป่วยที่มีใบนัด) เวลา 10.00-12.00น.
จันทร์
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด :  พ.อัจฉรา/พ.กนกวลี
 • โรคมะเร็ง และโรคเลือด : พ.อัจจิมา
อังคาร
 • โรคระบบประสาท : พ.วิศาลศักดิ์ /พ.รติกร
 • พิการและพัฒนาการช้า : พ.กล่องทิพย์
 • เด็กน้ำหนักผิดปกติ  13.00 น. : พ.พรมนัส
 • โรคหอบ  13.00 น. :  พ.อาฑิตา /พ.พิมพ์ใจ
 • กุมารเวชกรรม New Born ทารกที่มีความเสี่ยงสูง : พ.รุ่งระวี (10.00 น.)
พุธ
 • โรคเลือด : พ.อัจจิมา   -โรค BPD : พ.พรมนัส
พฤหัสบดี
 • โรคไต : พ.รติกร
 • โรคต่อมไร้ท่อ :
 • โรคติดเชื้อ : พ.วรลักษณ์
 • กุมารเวชกรรม-ส่งเสริมสุขภาพ ( 12.00–16.00 น.)
 • กุมารเวชกรรม New Born ทารกที่มีความเสี่ยงสูง : พ.รุ่งระวี (10.00 น.)
ศุกร์
 • โรคหัวใจ  : พ.อัจฉรา

  คลินิกประกันสังคม  (อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น2)

– ตรวจโรคทั่วไป ทุกวันราชการเวลา 08.00-15.00 น.

– ตรวจสุขภาพร่างกาย ทุกวันราชการเวลา 08.30-13.30 น.

– คลินิกโรคเลือด พ.นฤมล /พ.อนันต์ อังคาร, พฤหัสบดี 09.00-12.00 น.                                           

– คลินิคเคมีบำบัด พ.พินทุมาศ จันทร์,พุธ 09.00-12.00 น.(ตึกสราญรมย์ชั้น 1)

– คลินิคเคมีบำบัด พ.วรลักษณ์ อังคาร,พฤหัสบดี  09.00-12.00 น.(ห้องตรวจ ปกส.)

 • ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป / ผู้ติดสารเสพติด ทุกวันราชการ  เวลา 8.30-12.00 .
 • ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ทุกวันราชการ เวลา 08.30 – 16.30 .
วันเวลา 08.30 – 12.00 น.เวลา 13.00 – 16.30 น. (เฉพาะผู้ป่วยที่มีใบนัด)
จันทร์
 • ทั่วไป : พ.สิทธินันท์
 • เด็ก :  พ.สิริประภา
 • กลุ่มบำบัดผู้ติดสารเสพติด
 • พฤติกรรมบำบัดออทิสติก
อังคาร
 • ทั่วไป : พ.กฤษณะ
 • ทั่วไป : พ.สิทธินันท์
 • กลุ่มบำบัดผู้ติดสารเสพติด
 • พฤติกรรมบำบัดออทิสติก
พุธ
 • เด็ก : พ.สิริประภา
 • เด็ก : ชนม์นิภา
 • กลุ่มบำบัดผู้ติดสารเสพติด
 • กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้
พฤหัสบดี
 • ทั่วไป : พ.สิทธินันท์
 • เด็ก :  พ.สิริประภา
 • เด็ก : พ.ชนม์นิภา
 • กลุ่มบำบัดผู้ติดสุรา
ศุกร์
 • ทั่วไป : พ.กฤษณะ
 • เด็ก  :  ชนม์นิภา
 • กลุ่มบำบัดผู้ติดสารเสพติด
 • กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้

จันทร์ ศุกร์  :  เวลา 08.30-12.00 น. บริการตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน

                 :  เวลา 13.00-16.00 น. บริการถอนฟัน และงานเฉพาะทาง   

ตรวจโรคตาทั่วไป ทุกวันราชการเวลา 08.30-12.00 น. ช่วงบ่าย ตรวจเฉพาะกรณีฉุกเฉินและนัด

วันตรวจโรคตาทั่วไป เวลา 8.30-12.00 น.ตรวจโรคตาทั่วไป / คลินิกพิเศษ เวลา 13.00-16.00 น.
จันทร์
 • พ.ศนิอร อิทธิเวชช์
 • พ.อนิรุทธ์ สุภวัตรจริยากุล
 • รัชฏาภรณ์ ตันติมาลา
 • พ.ศนิอร อิทธิเวชช์
อังคาร
 • พ.นิรันดร์ วัชรปรีชานนท์
 • พ.รัชฎาภรณ์ ตันติมาลา
 • พ.รัชฎาภรณ์ ตันติมาลา
พุธ
 • พ.สืบสาย จาละ
 • พ.ดวงพร ชัยฤทธินุกูล / พ.ศนิอร อิทธิเวชช์
 • พ.ดวงพร ชัยฤทธินุกูล (คลินิกกล้ามเนื้อตา)
พฤหัสบดี
 • พ.กัมพล ยิ้มรัตนานุวัตร์
 • พ.อนิรุทธ์ สุภวัตรจริยากุล
 • พ.นิรันดร์ วัชรปรีชานนท์
 • พ.นิรันดร์ วัชรปรีชานนท์
 • พ.กัมพล (คลินิกจอประสาทตา)
ศุกร์
 • พ.ดวงพร ชัยฤทธินุกูล
 • พ.สืบสาย จาละ
 • กัมพล (คลินิกจอประสาทตา)
 • พ.กัมพล (คลินิกจอประสาทตา)

ตรวจโรคทุกวันราชการเวลา 08.30-12.00 น. ช่วงบ่าย ตรวจเฉพาะกรณีฉุกเฉินและนัด

วันเวลา 8.30 – 16.00 น.เวลา 08.30 – 11.30 น.
จันทร์ 
 • ธีรนุช
อังคาร  
พุธ
 • พ.ฐาปนี
 • พ.ธีรนุช
พฤหัสบดี
 • พ.ฐาปนี
 • พ.ธีรนุช
ศุกร์ 
 • พ.ธีรนุช

ตรวจโรคทั่วไปทางออร์โธปิดิกส์ ทุกวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

วันคลินิกพิเศษ (เฉพาะผู้ป่วยที่มีใบนัด) เวลา 08.30-16.30 น.
จันทร์
 • พ.ฉัตรชัย สุธีราภรณ์ / พ.กิตติวัฒน์ วิงประวัติ / พ.ธำรงค์ศักดิ์
อังคาร
 • พ. กิตติมศักดิ์ อิทธิเวชช์ / พ.ปิยชนก ทศพร
พุธ
 • พ.วิกรม สู่พานิช / พ.ทวี แสงพิสิทธิ์ / พ.อาทิตย์ บุญญลาภา
พฤหัสบดี
 • พ.ประจวบ มีแลบ / พ.สรเดช รัตนะเรืองวิมาร / พ.วุฒิพล สุธีราภรณ์
ศุกร์
 • แพทย์เวร

13.00-15.00 น. ให้บริการโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ  จันทร์ บ่าย ตรวจมะเร็งปากมดลูก / พฤหัสบดี บ่าย ฉีดวัคซีนเด็ก

วันรพ.สาขาเทศบาลเมืองสระบุรี
(08.30 – 15.00 น.)
13.00-15.00 น.รพ.สาขาการเคหะ (08.30 – 12.00 น.)
จันทร์
 • พ.ณัฐวร / พ.สมประสงค์ / แพทย์เวร
 • แพทย์เวร
 • พ.ชานนท์ / พ.วิชญ์พล
อังคาร
 • พ.ชานนท์ / พ.พีรภาส / แพทย์เวร
 • แพทย์เวร
 • พ.ภาวศุทธิ์ / พ.ณัฐวร
พุธ
 • พ.สุรชัย / พ.ณัฐวร พุธที่ 2,4
 • พ.ศุภิสรา พุธที่ 1,3,5 / แพทย์เวร
 • แพทย์เวร
 • พ.ศรัณย์ / พ.วิชญ์พล พุธที่ 4
 • พ.พีรภาส พุธที่ 2
 • พ.สมประสงค์ พุธที่ 1
พฤหัสบดี
 • พ.ศรัณย์ /พ.วิชญ์พล และแพทย์เวร
 • แพทย์เวร
 • พ.ผจงนิติ /ศุภิสรา
ศุกร์
 • พ.ภาวศุทธิ์ / พ.พีรภาส และแพทย์เวร
 • แพทย์เวร
 • พ.สุรชัย ศุกร์ที่ 4,5 / พ.รวีวรรณ

หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลสระบุรี (www.srbr.in.th)

โรงพยาบาลสระบุรี0-3634-3500
โรงพยาบาลสาขาเทศบาลเมืองสระบุรี0-3634-3500 ต่อ 7777
โรงพยาบาลสาขาการเคหะ0-9226-0303-0 , 0-9226-0311-3
โรงพยาบาลสาขาเชิงเขา0-3622-3511
โรงพยาบาลสาขาเขาคูบา0-3621-2334 , 0-8950-5723-2
ศูนย์รถพยาบาลกู้ชีพ1669 , 0-3634-3585 โทรสาร: 0-3634-3580
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ0-363-43500 ต่อ 1125
ปรึกษาปัญหาด้านบริการ0-3634-3555