ตารางแพทย์ออกตรวจ

โรงพยาบาลสระบุรี

รับบริจาคโลหิต.อาคารพยาธิ ชั้น 2 ทุกวัน 08.30–20.00น.

กายภาพบำบัด ทุกวันราชการ เวลา 08.30 – 20.00 น.

เวชกรรมฟื้นฟู ตรวจโรค จันทร์-พฤหัส เวลา 08.30–12.00น
ตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย (EMG NCS)
จันทร์,อังคาร , พฤหัส , ศุกร์ เวลา 08.30 -12.00น.
สอบถามรายละเอียด โทร.0-3621-1008 ต่อ 2335

คลินิกเคมีบำบัด..ที่ตึกสราญรมย์ ชั้น1 จันทร์ พุธ 08.30–12.00น.

ตรวจโรคทั่วไปทุกวันราชการ เวลา 16.30-20.30 น.
วันหยุดราชการ…เช้า 08.30 -12.30 น. เย็น 16.30 – 20.30 น.

 • ตรวจโรคอายุรกรรมทั่วไป ทุกวันราชการ เวลา 08.30-16.00 น.
 • ตรวจโรคเบาหวาน ทุกวันราชการ เวลา 08.30 – 12.00 น.
 • ห้องตรวจโรคทั่วไป (GP) ชั้น 3 ทุกวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น.
วันคลินิกพิเศษ (เฉพาะผู้ที่มีใบนัด)
เวลา 10.30-12.00 น.เวลา 13.00-15.00 น.
จันทร์
 • โรคหอบหืด : พ.ศิริญญา / พ.ศิวพร
 • โรคหัวใจ : พ.ประจักษ์/พ.สุรชัย/พ.พิธา/พ.ปวิช / พ.ไรวินทร์ /พ.ศศิกาญจน์
 • ระบบทางเดินอาหาร : พ.พิพัฒน์
อังคาร
 • โรคไต :  พ.ณรงค์ศักดิ์ / พ.พัทธนันท์ /พ.อุดมศักดิ์  / พ.สุธาสินี
 • โรคไทรอยด์-ต่อมไร้ท่อ : พ.ณรงค์ /พ.จริญญา
 • อายุรกรรมประสาท : พ.สราวุธ
 • โรคผิวหนัง : พ.ณัฐณิชา
 • โรคไต : พ.ณรงค์ศักดิ์ / พ.พัทธนันท์ / พ.อุดมศักดิ์  / พ.สุธาสินี
พุธ
 • อายุรกรรมประสาท : พ.เบญจมาภรณ์
 • โรคต่อมไร้ท่อ :  พ.จริญญา /พ.ณรงค์
 • โรคข้อ : พ.นีรชา
 • ระบบทางเดินอาหาร  :  พ.พรจุฑา
 • อายุรกรรมประสาท : พ.เบญจมาภรณ์
 • โรคติดเชื้อ : พ.วิวัฒน์ หาญ …PCU
พฤหัสบดี
 • โรคปอด : พ.นพดล / พ.ศิริญญา  พ.ศิวพร
 • ระบบทางเดินอาหาร : พ.พินิจ
 • โรคผิวหนัง : พ.สุธี
 • โรคข้อ : พ.นีรชา
 • คลินิก HF :  พ.ไรวินทร์
ศุกร์
 • โรคต่อมไร้ท่อ : พ.นพดล /พ.ศิริญญา
 • โรคตับ : พ.พิพัฒน์
 • โรควัณโรคปอด : พ.นพดล / พ.ศิริญญา (ที่ PCU)
วันเวลา 10.30-12.00 น.เวลา 13.00-16.00 น.
สูติ-นรีเวชทั่วไปคลีนิคพิเศษ
(11.00-12.00 น.)
สูติ-นรีเวชทั่วไปคลีนิคพิเศษ
จันทร์
 • พ.กัญญารัตน์
 • พ.อทิตา
  
 • คลีนิควัยงาม 12.30 น.
อังคาร
 • พ.ณัฐวุฒิ
 • พ.ฉัตรชัย
  
 • ตรวจปากมดลูกด้วยกล้องขยาย
  (พ.ณัฐวุฒิ)
พุธ
 • พ.ฤชา
 • พ.วิชุดา
   
พฤหัสบดี
 • พ.มนต์ชัย
 • พ.ปริฉัตร
   
ศุกร์
 • พ.วนิชชา
 • พ.นิติพร
  
 • ตรวจปากมดลูกด้วยกล้องขยาย
  (พ.นิติกร)
วันฝากครรภ์
08.30-12.00 น.
คลินิกพิเศษ
13.00-16.00 น.
จันทร์
 • พ.ฤชา
 • วิชุดา
 • โรงเรียนพ่อแม่ 2
 • ธาลัสซีเมีย
อังคาร
 • พ.มนต์ชัย /พ.ปาริฉัตร
 
พุธ
 • พ.วนิชชา
 • พ.นิติพร
 • ตั้งครรภ์วัยรุ่น / คลินิก High Risk
พฤหัสบดี
 • พ.อทิตา
 • พ.กัญญารัตน์
 • โรงเรียนพ่อแม่ 1 เวลา 12.30-15.00 น.
ศุกร์
 • พ.ณัฐวุฒิ /ฉัตรชัย
 • โรงเรียนพ่อแม่ 3
วันศัลย์ฯทั่วไป
08.30-12.00 น.
คลินิกพิเศษ
08.30 -12.00 น.
ศัลย์ฯทั่วไป
15.00-16.00 น.
คลินิกพิเศษ
13.00-16.00 น.
จันทร์
 • พ.ดนุพล
 • พ.ทรรศนะ
 • ผู้ป่วยนัด : พ.ภูริบันน์
 • ผู้ป่วยนัด : พ.อารักษ์
 • ศัลยกรรมตกแต่ง : พ.สหทัศ
 • พ.ดนุพล หรือ พ.ทรรศนะ
 • ศัลยกรรมเด็ก : พ.ปัณฑารีย์
อังคาร
 • พ.สุรกิจ หรือ
 • พ.ไพบูลย์
 • ศัลยกรรมตกแต่ง : พ.สุรเชาวน์
 • ศัลยกรรมประสาท : พ.ปฐมฤกษ์
 • พ.สุรกิจ หรือ พ.ไพบูลย์
 • ทางเดินปัสสาวะ : พ.สมยศ
พุธ
 • พ.ประสงค์ หรือ
 • พ. อารักษ์
 • ศัลยกรรมเด็ก  :  พ.โสรัตยา
 • ผู้ป่วยนัด: พ.ไพบูลย์
 • พ.ประสงค์ หรือ    พ. อารักษ์
 
พฤหัสบดี
 • พ.วรัญญู
 • พ.สมพงษ์
 • ศัลยกรรมตกแต่ง : พ.สุเทพ
 •  พ.วรัญญู หรือ   พ.สมพงษ์
 • ทางเดินปัสสาวะ : พ.พิทยา
 • ศัลยกรรมประสาท : พ.กฤตพล
ศุกร์
 • พ. บัณฑิต
 • พ. ภูริบันน์
 •  ผู้ป่วยนัด : พ.วรัญญู
 •  พ. บัณฑิต หรือ พ.ภูริบันน์
 
ตรวจโรคเด็กทั่วไป ทุกวันราชการเวลา 08.30-16.00 น
วันคลินิกพิเศษ  (เฉพาะผู้ป่วยที่มีใบนัด) เวลา 10.00-12.00น.
จันทร์
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด :  พ.อัจฉรา
 • โรคมะเร็ง และโรคเลือด : พ.อัจจิมา
อังคาร
 • โรคระบบประสาท : พ.วิศาลศักดิ์
 • พิการและพัฒนาการช้า : พ.กล่องทิพย์
 • เด็กน้ำหนักผิดปกติ  13.00น. : พ.พรมนัส
 • โรคหอบ  13.00 น. :  พ.ชิตพงษ์
พุธ
 • โรคเลือด : พ.อัจจิมา   -โรค BPD : พ.พรมนัส
พฤหัสบดี
 • โรคไต : พ.รติกร
 • โรคต่อมไร้ท่อ : พ.สมนึก
 • โรคติดเชื้อ : พ.วรลักษณ์
 • โรคติดเชื้อและต่อมไร้ท่อ : พ.สมนึก
 • กุมารเวชกรรม-ส่งเสริมสุขภาพ ( 12.00–16.00 น.)
 • กุมารเวชกรรม New born ทารกที่มีความเสี่ยงสูง : พ.รุ่งระวี (10.00 น.)
ศุกร์
 • โรคภูมิแพ้ / โรคหอบหืด
 • โรคหัวใจ  : พ.อัจฉรา
 • กุมารเวชกรรม ติดตามพัฒนาการ : พ.กล่องทิพย์

  คลินิกประกันสังคม  (อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น2)

– ตรวจโรคทั่วไป ทุกวันราชการเวลา 08.00-15.00 น.

– ตรวจสุขภาพร่างกาย ทุกวันราชการเวลา 08.30-13.30 น.

– คลินิกโรคเลือด พ.นฤมล อังคาร, พฤหัสบดี 09.00-15.00 น.                                           

– คลินิคเคมีบำบัด จันทร์,พุธ พ.พินทุมาศ 09.00-14.00 น.(ตึกสราญรมย์ชั้น 1)

– คลินิคเคมีบำบัด อังคาร,พฤหัสบดี พ.วรลักษณ์ 09.00-14.00 น.(ห้องตรวจ ปกส.)

 • ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป / ผู้ติดสารเสพติด ทุกวันราชการ  เวลา 8.30-12.00 .
 • ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ทุกวันราชการ เวลา 08.30 – 16.30 .
วัน เวลา 08.30 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 16.30 น. (เฉพาะผู้ป่วยที่มีใบนัด)
จันทร์
 • ทั่วไป : พ.สิทธินันท์
 • เด็ก : พ.สิริประภา
 • กลุ่มบำบัดผู้ติดสารเสพติด
 • พฤติกรรมบำบัดออทิสติก
อังคาร
 • ทั่วไป : พ.กฤษณะ
 • ทั่วไป : พ.สิทธินันท์
 • เด็ก : พ.ชนม์นิภา
 • กลุ่มบำบัดผู้ติดสุรา
 • พฤติกรรมบำบัดออทิสติก
 • กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้
พุธ
 • ทั่วไป : พ.กฤษณะ
 • เด็ก : พ.สิริประภา
 • กลุ่มบำบัดผู้ติดสารเสพติด
พฤหัสบดี
 • ทั่วไป : พ.สิทธินันท์
 • เด็ก :  พ.สิริประภา
 • เด็ก : พ.ชนม์นิภา
 • กลุ่มบำบัดผู้ติดสุรา
ศุกร์
 • ทั่วไป : พ.กฤษณะ
 • เด็ก  :  ชนม์นิภา
 • กลุ่มบำบัดผู้ติดสารเสพติด
 • กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้

จันทร์ ศุกร์  :  เวลา 08.30-12.00 น. บริการตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน

                 :  เวลา 13.00-16.00 น. บริการถอนฟัน และงานเฉพาะทาง   

ตรวจโรคตาทั่วไป ทุกวันราชการเวลา 08.30-12.00 น. ช่วงบ่าย ตรวจเฉพาะกรณีฉุกเฉินและนัด

วัน ตรวจโรคตาทั่วไป เวลา 8.30-12.00 น. ตรวจโรคตาทั่วไป / คลินิกพิเศษ เวลา 13.00-16.00 น.
จันทร์
 • พ.ศนิอร อิทธิเวชช์
 • พ.อนิรุทธ์ สุภวัตรจริยากุล
 • พ.กัมพล ยิ้มรัตนานุวัตร์
 • พ.ศนิอร อิทธิเวชช์
อังคาร
 • พ.นิรันดร์ วัชรปรีชานนท์
 • พ.อนิรุทธ์ สุภวัตรจริยากุล
 • พ.รัชฎาภรณ์ ตันติมาลา
 • พ.อนิรุทธ์ สุภวัตรจริยากุล
พุธ
 • พ.สืบสาย จาละ
 • พ.ดวงพร ชัยฤทธินุกูล / พ.ศนิอร อิทธิเวชช์
 • พ.ดวงพร ชัยฤทธินุกูล (คลินิกกล้ามเนื้อตา)
พฤหัสบดี
 • พ.กัมพล ยิ้มรัตนานุวัตร์
 • สืบสาย จาละ
 • พ.นิรันดร์ วัชรปรีชานนท์
 • พ.นิรันดร์ วัชรปรีชานนท์
 • พ.กัมพล (คลินิกจอประสาทตา)
ศุกร์
 • พ.ดวงพร ชัยฤทธินุกูล
 • พ.รัชฎาภรณ์ ตันติมาลา
 • พ.รัชฎาภรณ์ ตันติมาลา (คลินิกต้อหิน)

ตรวจโรคทุกวันราชการเวลา 08.30-12.00 น. ช่วงบ่าย ตรวจเฉพาะกรณีฉุกเฉินและนัด

วัน เวลา 8.30 – 16.00 น. เวลา 9.00 – 11.00 น.
จันทร์
 • แพทย์เวร
 • ธีรนุช
อังคาร
พุธ
 • พ.ฐาปนี
 • พ.ธีรนุช
พฤหัสบดี
 • พ.วิภาวี
 • พ.ธีรนุช
ศุกร์
 • แพทย์เวร
 • พ.ธีรนุช

ตรวจโรคทั่วไปทางออร์โธปิดิกส์ ทุกวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

วัน คลินิกพิเศษ (เฉพาะผู้ป่วยที่มีใบนัด) เวลา 08.30-16.30 น.
จันทร์
 • พ.ธำรงศักดิ์ คงมั่น / พ.ฉัตรชัย สุธีราภรณ์ / พ.กิตติวัฒน์ วิงประวัติ
อังคาร
 • พ. กิตติมศักดิ์ อิทธิเวชช์ / พ.ปิยชนก ทศพร
พุธ
 • พ.วิกรม สู่พานิช / พ.ทวี แสงพิสิทธ์ิ / พ.อาทิตย์ บุญญลาภา
พฤหัสบดี
 • พ.ประจวบ มีแลบ / พ.สรเดช รัตนะเรืองวิมาร / พ.วุฒิพล สุธีราภรณ์
ศุกร์
 • แพทย์เวร

13.00 – 15.00 น. ให้บริการโดย พยาบาลเวชปฏิบัติ…จันทร์ บ่าย ตรวจมะเร็งปากมดลูก / พฤหัส บ่าย ฉีดวัคซีนเด็ก

วัน รพ.สาขาเทศบาลเมืองสระบุรี (08.30 – 15.00 น.) รพ.สาขาการเคหะ (08.30 – 12.00 น.)
จันทร์
 • พ.ระวีวรรณ / พ.วิทยา และแพทย์เวร
 • แพทย์เวร
อังคาร
 • พ.ศรัณย์ และแพทย์เวร
 • พ.ภาวศุทธิ์
พุธ
 • พ.สุรชัย และแพทย์เวร
 • พ.ศรัณย์
พฤหัสบดี
 • พ.ศรัณย์ และแพทย์เวร
 • พ.ผจงนิติ
ศุกร์
 • พ.ภาวศุทธิ์ / พ.วิทยา และแพทย์เวร
 • พ.รวีวรรณ

หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลสระบุรี (www.srbr.in.th)

โรงพยาบาลสระบุรี0-3634-3500
โรงพยาบาลสาขาเทศบาลเมืองสระบุรี0-3631-3738
โรงพยาบาลสาขาการเคหะ0-9226-0303-0 , 0-9226-0311-3
โรงพยาบาลสาขาเชิงเขา0-3622-3511
โรงพยาบาลสาขาเขาคูบา0-3621-2334 , 0-8950-5723-2
ศูนย์รถพยาบาลกู้ชีพ1669 , 0-3634-3585 โทรสาร: 0-3634-3580
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ0-363-43500 ต่อ 1125
ปรึกษาปัญหาด้านบริการ0-3634-3555