เป้าประสงค์/เข็มมุ่ง

         กำหนดเป้าหมายโดยใช้ “ยุทธศาสตร์เชิงเป้าหมาย” (Target Based Startegy) TBS ปี2555 – 2559

  1. เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง โรคมะเร็ง อุบัติเหตุฉุกเฉิน ทารกแรกเกิด และโรคหัวใจหลอดเลือด
  2. เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคเฉพาะเพื่อเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขัน เช่น การรักษาด้วยกล้อง หรือ เลเซอร์
  3. การสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อบูรณาการบริการด้านสุขภาพในทุกระดับของสถานบริการ
  4. สร้างความมั่นคงทางการเงินการคลังเพื่อความยั่งยืนโดยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
  5. การมุ่งเน้น R2R สู่กระบวนการวิจัยสุขภาพเชิงวิทยาศาสตร์เต็มรูปแบบ เพื่อความพัฒนาที่ยั่งยืน

         เข็มมุ่ง ปี2558

         – เพิ่มค่าเฉลี่ยสัมพัทธ์ ( Case Mix Index, CMI )
         – พัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคตาม Service plan
         – พัฒนาระบบสารสนเทศ เวชทะเบียน (IM)
         – พัฒนาการดูแลคุณภาพการดูแลรักษาคุณภาพผู้ป่วย
         – ภาวะ Sepsis
         – ลดการติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ (VAP)
         – สร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่
         – ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
         – ความปลอดภัยจากการเจ็บป่วย