สารจากประธาน
 โครงสร้าง
 ธรรมนูญองค์กรแพทย์
 กรรมการองค์กรแพทย
 แพทย์ของเรา
 จดหมายข่าว
 ผลงาน
 บทความ
 Links
 ติดต่อเรา

 

สวัสดีครับ พี่น้องสมาชิกองค์กรแพทย์ทุกท่าน ผมในฐานะองค์กรแพทย์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนของพวกท่านทั้งหลาย และในครั้งนี้ผมได้จัดทำ Homepage
ขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งทางของการสื่อสารให้พวกเราได้รับทราบข้อมูล และให้ประชาชนได้รู้ว่า
เรามีองค์กรแพทย์ เพื่อที่จะทำหน้าที่ตามพันธกิจ ของเราในการดูแลรักษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพการแพทย์ และนอกจากนี้ยังต้องการบอกให้ประชาชนทราบว่า
กลุ่มแพทย์ทันตแพทย์ มีกิจกรรมอะไรบ้าง เกี่ยวกับวิชาการแพทย์ , เป็นช่องทางสื่อสารวิทยาการ
แพทย์สมัยใหม่ ผมอยากให้พวกเราเข้ามาใช้Homepage  และพัฒนาHomepage
ขององค์กรแพทย์ให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชนให้มากที่สุด ถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใด
มีข้อเสนอแนะดีๆ ก็กรุณาบอกกล่าวกันได้ ทางคณะกรรมการยินดีที่จะรับไปปรับปรุง ปฏิบัติต่อไป

                                                           นายแพทย์วรัญญู กิตติพรเพชรดี
                                                                ประธานองค์กรแพทย์