กิจกรรมโรงพยาบาลสระบุรี

ปี 2554     ปี 2555
 
 
 

 

   *** ขอขอบคุณ   ภาพจากคุณวรนาท ต๋องเรียน และคุณพิมุข รวิวีรวรรณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ***