กลับหน้าหลัก     บทความ     ดาวน์โหลด     ลิงค์ที่น่าสนใจ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
IT Center
 บทความ     ดาวน์โหลด     ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
ประวัติความเป็นมา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลสระบุรี ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2542 เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานผู้อำนวยการฯ ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสระบุรี ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายสารสนเทศเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ในขณะเริ่มก่อตั้ง ภาระกิจหลักคือการกำกับดูแลระบบซอฟท์แวร์สถานพยาบาล ซึ่งจัดซื้อมาจากบริษัทเอกชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทำงานได้ตรงตาม ความต้องการของโรงพยาบาลฯ

ในปัจจุบัน ทางศูนย์ฯ รับผิดชอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ maintenance ระบบ รวมทั้งการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อใช้งานภายในโรงพยาบาล การฝึกสอนเจ้าหน้าที่ และการบริหารจัดการระบบข้อมูล

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย

นพ.อานนท์ ไทยเจริญ

ส่งอีเมล์

สมศิริ พันธุ์ศักดิ์ศิริ

ส่งอีเมล์
อุษา มีสีดา
ส่งอีเมล์
สุธิดา พุทธิพงษ์
ส่งอีเมล์
นันทพล นาคปรีชา
ส่งอีเมล์
ดำเกิง แจ่มสว่าง
ส่งอีเมล์
d
บุญญฤทธิ์ เสมาธรรมานนท์
ส่งอีเมล์
f
วันชนะ งามสอาด
ส่งอีเมล์
t
ทรงพล ศรีวิทยานนท์
ส่งอีเมล์
a
ณฤดี ทัศนะ
ส่งอีเมล์
ณรงค์ศักด์ สอนดา
ส่งอีเมล์
ผลงานที่ผ่านมา
  • จัดทำ Intranet ภายในโรงพยาบาลฯ
    ให้บริการข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ เช่น กระดานข่าว บัญชียา หนังสือเวียน การใช้ห้องประชุม อีเมล์ การขอใช้รถ และข้อมูลทางสถิติที่เป็น real-time
  • ระบบสแกนหนังสือ
    พัฒนาซอฟท์แวร์ใช้ร่วมกับสแกนเนอร์ความเร็วสูง ใช้ในการสแกนหนังสือเข้า-ออก แฟ้มประวัติผู้ป่วยใน ใบส่งต่อผู้ป่วย ใบแจ้งเกิด-ตาย ฯลฯ
  • ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นผู้ออกแบบและเดินสาย LAN ทั้งหมดภายในโรงพยาบาล ติดตั้งและดูแล Database server รวมทั้งแม่ข่ายของเครือข่ายภายในจังหวัดสระบุรี
[...โรงพยาบาลสระบุรี...]      [ ...บทความ...]     [...ดาวน์โหลด...]    [ ...ลิงค์...]