กลุ่มงานการพยาบาล   Department of Nursing

 

หัวหน้าพยาบาล

.โครงสร้างการบริหาร

 

..โครงสร้างการแบ่งงาน..