โรงพยาบาลสระบุรี
เผยแพร่ร่าง TOR 2559

 

 

ชื่อหน่วยงาน
จังหวัดสระบุรี
ชื่อเรื่อง
ประกวดสอบราคาซื้อฐานข้อมูบทางการแพทย์ Clinical Key
เลขที่โครงการ
-
ราคากลางก่อสร้าง
545,000.00
.ดาว์โหลดร่างเอกประกวดราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตาราง ปปช.01

วันที่ประกาศเอกสาร วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2559

ชื่อหน่วยงาน
จังหวัดสระบุรี
ชื่อเรื่อง
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ
-
ราคากลางก่อสร้าง
13,356,466
.ดาว์โหลดร่างเอกประกวดราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตาราง ปปช.01

วันที่ประกาศเอกสาร วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559

 

ชื่อหน่วยงาน
จังหวัดสระบุรี
ชื่อเรื่อง
ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์พลาสม่า  จำนวน  1  เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ
-
ราคากลางก่อสร้าง
-
.ดาว์โหลดร่างเอกประกวดราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตาราง ปปช.01

วันที่ประกาศเอกสาร วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

ชื่อหน่วยงาน
จังหวัดสระบุรี
ชื่อเรื่อง
ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่เหนือเสียง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ
-
ราคากลางก่อสร้าง
-
.ดาว์โหลดร่างเอกประกวดราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศเอกสาร วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2559

 

ชื่อหน่วยงาน
จังหวัดสระบุรี
ชื่อเรื่อง
ประกวดราคาซื้อครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ
-
ราคากลางก่อสร้าง
-
.ดาว์โหลดร่างเอกประกวดราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตาราง ปปช.01

วันที่ประกาศเอกสาร วันที่ 12 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559

 

ชื่อหน่วยงาน
จังหวัดสระบุรี
ชื่อเรื่อง
เลขที่โครงการ
-
ราคากลางก่อสร้าง
.ดาว์โหลดร่างเอกประกวดราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ประกาศเอกสาร วันที่4 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2559

ชื่อหน่วยงาน
จังหวัดสระบุรี
ชื่อเรื่อง
เลขที่โครงการ
59036214228
ราคากลางก่อสร้าง
.ดาว์โหลดร่างเอกประกวดราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ประกาศเอกสาร วันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2559

 

ชื่อหน่วยงาน
จังหวัดสระบุรี
ชื่อเรื่อง
เลขที่โครงการ
-
ราคากลางก่อสร้าง
.ดาว์โหลดร่างเอกประกวดราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ประกาศเอกสาร วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่25ธันวาคม 2558

 

 

อีเมล์แอดเดรส
หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่ของหน่วยงาน