การจัดหาพัสดุโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ขายทอดตลาด
ประกาศเปลี่ยนแปลง / ยกเลิก
รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การสอบราคา / ประกวดราคา / e-bidding / e-marker
ลำดับ
ประกาศวันที่

.............................................................เรื่อง

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๑ มิถุยายน ๒๕๕๙
๓ มิถุยายน ๒๕๕๙
๖ มิถุยายน ๒๕๕๙
๑๐
๑๗ มิถุยายน ๒๕๕๙
๑๑
๑๗ มิถุยายน ๒๕๕๙
๑๒
๒๑ มิถุยายน ๒๕๕๙
๑๓
๒๑ มิถุยายน ๒๕๕๙
๑๔
๒๙ มิถุยายน ๒๕๕๙
๑๕
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑๖
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑๗
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑๘
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑๙
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒๐
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒๑
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒๒
๗ กันยายน ๒๕๕๙
     

 

< กลับหน้าหลัก> <ไว็บไซด์ใหม่>

อีเมล์แอดเดรส
patsadu@srbr.in.th
หมายเลขโทรศัพท์
๐๓๖ -๓๑๖๕๕๕ ต่อ ๓๑๐๗ - ๙ โทรสาร ๐๓๖๖-๒๒๓๖๔๗
ที่อยู่หน่วยงาน
โรงพยาบาลสระบุรี ๑๘ ถนนเทศบาล ๔ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐ จังหวัดสระบุรี

 

................................. MD By .. Suthida.P