โรงพยาบาลสระบุรี

 

ชื่อหน่วยงาน
จังหวัดสระบุรี
ชื่อเรื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวนประมาณ 275,000 กิโลกรัม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ
199/2559
ราคากลางก่อสร้าง
- บาท << ดาวโหลด์เอกสาร>>
.ดาว์โหลดร่างเอกประกวดราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตาราง ปปช.01

วันที่ประกาศเอกสาร วันที่ 1กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 8 กรกรฎาคม 2559

ชื่อหน่วยงาน
จังหวัดสระบุรี
ชื่อเรื่อง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ
134/2559
ราคากลางก่อสร้าง
- บาท << ดาวโหลด์เอกสาร>>
.ดาว์โหลดร่างเอกประกวดราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตาราง ปปช.01

วันที่ประกาศเอกสาร วันที่ 1กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 8 กรกรฎาคม 2559

 

ชื่อหน่วยงาน
จังหวัดสระบุรี
ชื่อเรื่อง
ประกวดราคาซื้อชุดกรองอากาศสำหรับเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ
167/2559
ราคากลางก่อสร้าง
- บาท << ดาวโหลด์เอกสาร>>
.ดาว์โหลดร่างเอกประกวดราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศเอกสาร วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

 

ชื่อหน่วยงาน
จังหวัดสระบุรี
ชื่อเรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ขนาด 100 ห้อง ในงานส่วนที่เหลือ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ
59036214228
ราคากลางก่อสร้าง
.ดาว์โหลดร่างเอกประกวดราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ประกาศเอกสาร วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

 

ชื่อหน่วยงาน
จังหวัดสระบุรี
ชื่อเรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น ฟื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,958 ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ
-
ราคากลางก่อสร้าง
.ดาว์โหลดร่างเอกประกวดราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ประกาศเอกสาร วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2558

 

 

อีเมล์แอดเดรส
หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่ของหน่วยงาน