เครือข่าย  แม่ข่าย: โรงพยาบาลสระบุรี

  • บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบของหน่วยบริการแม่ข่าย
  • การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่าย
  • การจัดทำมาตรฐานระบบเครือข่ายในเขต
    • จัดทำรูปแบบการส่งต่อ/ส่งกลับ
    • สร้างแนวทางการประสานงาน/การส่งข้อมูล/การสื่อสารระหว่างเครือข่าย
  • การสร้างแนวทางการประสานงาน/กาส่งข้อมูล/การสื่อสารระหว่างเครือข่าย
  • ระบบการติดตามประเมินผลเครือข่าย

ลูกข่าย : 45โรงพยาบาล

  • ลูกข่าย : 45โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.พระนารายณ์มหาราช , รพ.บ้านหมี่ , รพ.พระพุทธบาท ,   รพ.อินทร์บุรี , รพ.สิงห์บุรี , รพ.หนองแค , รพ.อานันทนมหิดล , รพ.วิหารแดง , รพ.แก่งคอย , รพ.มวกเหล็ก , รพ.วังม่วงสัทธรรม , รพ.เสาไห้ , รพ.หนองแซง , รพ.บ้านหมอ , รพ.หนองโดน , รพ.ดอนพุด , รพ.โคกเจริญ , รพ.โคกสำโรง , รพ.ชัยบาดาล , รพ.ท่าวุ้ง , รพ.หนองม่วง , รพ.บางระจัน , รพ.พรหมบุรี , รพ.ค่ายบางระจัน , รพ.นครนายก , รพ.บ้านนา , รพ.ปากพลี , รพ.ปทุมธานี , รพ.หนองเสือ , รพ.เสนา , รพ.ท่าเรือ , รพ.ภาชี , รพ.วังน้อย , รพ.บางซ้าย , รพ.อ่างทอง , รพ.สามโก้ , รพ.โพธิ์ทอง ,รพ.ป่าโมก , รพ.แสวงหา , รพ.วิเศษชัยชาญ  , รพ.ไชโย รพ พัฒนานิคม รพ.ลำสนธิ
ความพร้อมของแม่ข่าย โรงพยาบาลสระบุรี
 
Free-counter-plus.com